ScrollTop-ico

Adaptacja pustostanów na mieszkania chronione i wspomagane

Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu polegającego na stworzeniu pięciu nowych mieszkań chronionych i wspomaganych. Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag.

Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 10.2.2 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT” oraz budżetu państwa.

Opis projektu
Projekt dotyczy adaptacji pustostanów zlokalizowanych przy ul. Piasta 19/2, ul. Plac Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3, ul. Sportowej 115/1 oraz ul. Paderewskiego 44/5 z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane.

W ramach projektu w poszczególnych mieszkaniach zostaną wykonane niezbędne roboty remontowo-budowlane. Planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia. Głównym i bezpośrednim celem projektu będzie poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomaganego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest zaadresowany do następujących grup:
- osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- osoby bezdomne,
- kobiety doświadczające przemocy,
- osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2018-2019.

  • Wartość projektu: 794 183,42 zł
  • Wartość dofinansowania: 609 023,94 zł
  • Wkład budżetu miasta: 185 159,48 zł

Dokumentacja projektowa:

    

Raport z konsultacji:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności