Rybnik.pl
Rewitalizacja

Analiza problemów społeczno-gospodarczych

Miasto przystąpiło do kolejnego etapu prac związanych z analizą problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych.

Badania mają na celu określenie czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb identyfikowanych na podobszarach rewitalizacji w odniesieniu do sfery społecznej, a także w zakresie przedsiębiorczości, systemów wsparcia, materialnych warunków życia, partycypacji społecznej, uczestnictwa w kulturze, rekreacji czy dostępności do Internetu. Poza zbadaniem negatywnych zjawisk, analiza pozwoli przyjrzeć się lokalnym potencjałom, a co za tym idzie - wskaże, które z nich można wykorzystać, aby zminimalizować bądź zlikwidować zidentyfikowane na danym obszarze problemy. Dzięki wynikom analizy możliwe będzie prawidłowe realizowanie poszczególnych elementów procesu rewitalizacji, w tym właściwe planowanie przyszłych działań i projektów.

Analiza prowadzona będzie metodami jakościowymi i ilościowymi wśród mieszkańców wskazanych podobszarów rewitalizacji oraz ekspertów społecznych. Analiza ta pozwoli na włączenie interesariuszy rewitalizacji w podejmowanie decyzji o lokalizacji określonych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Podsumowano już dwa pierwsze etap analiz związane z opracowaniem problematyki badań i przygotowaniem koncepcji badawczej. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną wywiady z mieszkańcami.

Pogłębioną analizę problemów społeczno-gospodarczych na zlecenie Miasta Rybnika prowadzi firma badawczo-doradcza EU−CONSULT. Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, pozyskanych na realizację projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" oraz z budżetu Miasta Rybnika.

Udostępnij: