Rybnik.pl

Bezpłatna pomoc prawna oraz bezpłatne poradnictwo obywatelskie

Na terenie Miasta Rybnika działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty:
nr tel. 32 43 92 239

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem pomocy prawnej, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; 
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości w zakresie przysługujących uprawnień lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Z jakiej dziedziny prawa można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

  • m.in.: prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, prawo podatkowe.

UWAGA! Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Lokalizacje i godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Rybniku, 
a także dodatkowe informacje znaleźć można w:
Biuletynie Informacji Publicznej


Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione mogą korzystać wielokrotnie, bez względu na adres zamieszkania.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi porad prawnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Udostępnij: