Rybnik

Bezpłatna pomoc prawna oraz bezpłatne poradnictwo obywatelskie

Na terenie Miasta Rybnika działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty:
nr tel. 32 43 92 239

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem pomocy prawnej, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; 
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości w zakresie przysługujących uprawnień lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Z jakiej dziedziny prawa można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

  • m.in.: prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, prawo podatkowe.

UWAGA! Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Lokalizacje i godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Rybniku, 
a także dodatkowe informacje znaleźć można w:
Biuletynie Informacji Publicznej


Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione mogą korzystać wielokrotnie, bez względu na adres zamieszkania.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi porad prawnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Udostępnij:
Udostępnij: