ScrollTop-ico

Budżet obywatelski 2020 – najważniejsze zmiany

11 kwietnia br. Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Zawiera ona kilka istotnych zmian.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 19 kwietnia br. i wejdzie w życie 4 maja br.
Zobacz   =>treść uchwały

Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego planowany jest na przełomie maja i czerwca br.

 

Co się zmieniło?

 • Projekty do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Rybnika.
  W poprzedniej edycji mogli to zrobić mieszkańcy Rybnika, którzy ukończyli 16 lat.
 • Propozycje projektów lokalnych mogą zgłaszać tylko mieszkańcy dzielnicy, której projekt dotyczy.
  W poprzedniej edycji mogli to zrobić mieszkańcy Rybnika, bez względu na dzielnicę zamieszkania.
   
 • Projekty ogólnomiejskie muszą być poparte przez co najmniej 50 mieszkańców.
  W poprzedniej edycji nie było wymogu poparcia dla projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
   
 • Projekty muszą dotyczyć zadania zlokalizowanego na terenie należącym do zasobu nieruchomości Miasta lub Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent, z wyłączeniem nieruchomości będących przedmiotem współwłasności. Dopuszcza się możliwość realizacji projektów miękkich, przez które należy rozumieć festyny, spotkania integracyjne, jubileuszowe i inne wydarzenia o podobnym charakterze, na terenach do których tytułu prawnego nie posiada Miasto, wyłącznie po uzyskaniu zgody w formie pisemnej od podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego terenu. Natomiast w przypadku projektów, których realizacja miałaby nastąpić na terenie przekazanym przez Miasto w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej, dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji wyłącznie w zakresie obiektów małej architektury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  W poprzedniej edycji projekty musiały dotyczyć terenów i obiektów należących do miasta. Regulamin dopuszczał możliwość realizacji projektów „miękkich”, np. festyny, spotkania integracyjne, jubileuszowe itp. na terenach nienależących do Miasta, wyłącznie za zgodą właściciela terenu oraz możliwość realizacji inwestycji, dotyczących obiektów małej architektury (z wyłączeniem budowy i remontu dróg  i chodników oraz oświetlenia ulicznego) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, na terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, za ich zgodą.
   
 • W terminie do 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o zgłoszonych projektach wraz z wynikami ocen i uzasadnieniem, każdemu mieszkańcowi przysługuje odwołanie do Prezydenta od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania
  Poprzednia edycja nie uwzględniała procedury odwoławczej.
   
 • Minimalna liczba głosów, jaka musi być oddana na dany projekt, aby mógł być uznany za wybrany do realizacji, musi być równa:
  1) w przypadku projektu o znaczeniu lokalnym - 5% liczby mieszkańców dzielnicy Miasta, której projekt dotyczy;
  2) w przypadku projektu o znaczeniu ogólnomiejskim 4.000 mieszkańców.
  W poprzedniej edycji nie wymagano minimalnej liczby głosów oddanych na projekty.

***

Celem wprowadzenia budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) w Rybniku było pobudzenie aktywności lokalnej, stworzenie mieszkańcom możliwości współdecydowania o swoim otoczeniu oraz o wydatkowaniu wydzielonej kwoty budżetu miasta. Budżet obywatelski jest narzędziem służącym aktywizacji społecznej, pomagającym kształtować lokalnych liderów, jest również instrumentem integracji mieszkańców dzielnic. Poprzez wprowadzenie tego mechanizmu mieszkańcy nie tylko modelują swoje najbliższe otoczenie, ale poznają procesy zachodzące w samorządzie terytorialnym, działania i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu.

Realizacja budżetu obywatelskiego m.in. poprzez działania związane z konsultacjami sprawia, że mieszkańcy mają bezpośredni kontakt z urzędnikami, łatwiej im zrozumieć procedury, które na co dzień stosują pracownicy samorządowi. Oprócz zasadniczej roli obywatelskiej służącej pobudzaniu społecznej odpowiedzialności, budżet pełni również ważną rolę edukacyjną.

Budżet obywatelski funkcjonuje w Rybniku od 2013 roku. Wtedy mieszkańcy po raz pierwszy wybierali projekty lokalne, które zrealizowano w 2014 roku. Mieszkańcy głosowali tylko w sposób tradycyjny, na kartach do głosowania, a głosowanie trwało zaledwie kilka godzin. Podobnie wybieraliśmy projekty w 2014 roku, których realizacja miała miejsce w 2015 roku. Liczba oddanych ważnych głosów nie przekroczyła wtedy 2000. 

Począwszy od budżetu obywatelskiego na 2016 rok, mieszkańcy mają do dyspozycji dwa głosy, jeden na projekty lokalne, a drugi na projekty ogólnomiejskie, które mogą oddać w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem Internetu. Głosowanie trwa kilka dni. W kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego głosować mogli mieszańcy, którzy ukończyli 16 lat. Do tej pory mieszkańcy złożyli 470 propozycji, a ponad 240 z nich zostało wybranych do realizacji, szacunkowa ich wartość wynosi ponad 15 mln zł.

W bieżącym roku mieszkańcy będą mieli kolejną okazję wymyślić, napisać, wypromować i zagłosować na projekty lokalne i ogólnomiejskie, które zostaną zrealizowane w 2020 roku.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności