ScrollTop-ico
Rada Miasta

Czerwcowa sesja Rady Miasta

W czwartek, 24 czerwca, o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także i tym razem odbywać się ona będzie w zdalnym trybie obradowania.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale YOUTUBE

Projekty uchwał są dostępne na stronie  BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Porządek spotkania: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rybnika.
 4. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2021 rok.
 5. Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1).
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-2).
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56).
 9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61).
 10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 62).
 11. Wydzierżawienie nieruchomości.
 12. Zbycie nieruchomości.
 13. Zmiana uchwały nr 292/XVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Rybnika Programu Rybnik przyjazny Seniorom.
 14. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z miastem Żory, w zakresie przejęcia przez miasto Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 15. Zmiana uchwały nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023.
 16. Przekazanie do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rybnika.
 17. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Żory i miastem Rybnik dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka Drogi Regionalnej w km 0+072,59 - km 1+490,00.
 18. Pozbawienie kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej numerem 180080 S ulicy Jerzego Giedroycia.
 19. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Droga Regionalna.
 20. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Bratków.
 21. Ustalenie przebiegu drogi gminnej o numerze 180318 S ulicy Pogodnej.
 22. Ustalenie przebiegu drogi gminnej o numerze 180201 S ulicy Lektorskiej.
 23. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Obwiednia Północna.
 24. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Raciborska-Rzeczna i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną.
 25. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 26. Zmiana uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku.
 27. Zmiana uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku.
 28. Zmiana uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku.
 29. Zmiana uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku.
 30. Zmiana uchwały nr 238/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w Rybniku.
 31. Utworzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 i nadanie jej statutu.
 32. Zmiana uchwały nr 257/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.
 33. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej.
 34. Zmiana uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
 35. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - Brzezińska.
 36. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
 37. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Ochojec.
 38. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Golejów.
 39. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Kłokocin.
 40. Rozpatrzenie skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Rybniku.
 41. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 42. Zakończenie sesji.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności