ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rada Miasta

Czerwcowa sesja Rady Miasta

W czwartek, 13 czerwca o godz. 10.00, w rybnickim Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na kanale RADNI TV

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania:

 1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2.   Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3.   Raport o stanie Miasta za 2023 rok.
 4.   Udzielenie Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufania.
 5.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2023 rok.
 6.   Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2023 rok.
 7.   Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 8.   Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rok.
 9.   Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 10.   Delegowanie dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 11.   Udzielenie pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Iwano-Frankiwsk na Ukrainie.
 12.   Wydzierżawienie nieruchomości.
 13.   Zbycie nieruchomości (przetargowo i bezprzetargowo).
 14.   Zbycie nieruchomości (bezprzetargowo z bonifikatą).
 15.   Wyrażenie zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
 16.   Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
 17.   Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 18.   Zmiana uchwały Nr 1291/LXXV/2024 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy „Centrum Starego Rybnika”.
 19.   Uchylenie uchwały nr 1182/LXIX/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika Miastu Radlin.
 20.   Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Radlin w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizację projektu w ramach priorytetu FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, działanie FESL.10.08 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 21.   Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
 22.   Zmiana uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 23.   Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej.
 24.   Pozostawienie bez rozpoznania pisma.
 25.   Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 26.   Zakończenie sesji.

Transmisja rozpocznie się w czwartek 13.06 br. o godz. 10.00:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności