Rybnik.pl
Ekologia

Dotacje na unieszkodliwianie azbestu

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza nabór deklaracji udziału w projekcie „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.

Miasto zamierza aplikować o środki na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa V - Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest).

O udzielenie grantu (dotacji) może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym obiektu położonego na terenie Miasta Rybnika z zabudowanymi wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest lub właściciel/współwłaściciel nieruchomości położonej na terenie Miasta Rybnika, na której znajdują się odpady wyrobów budowlanych zawierających azbest. Ubiegający się o udział w Projekcie powinien spełnić kryteria określone w Regulaminie udziału w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika”.

Grant będzie udzielany na zadania związane z:

 • demontażem z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transportem, unieszkodliwianiem (składowaniem na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne) z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu,
  lub
 • demontażem z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transportem, unieszkodliwianiem (składowaniem na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne),
  lub
 • transportem znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianiem (składowaniem na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne);

Wysokość dofinansowania wyniesie do 100 % kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, z zastrzeżeniem że:

 • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, dla budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 25 000,00 zł netto a dla pozostałych Obiektów nie może przekroczyć 15 000,00 zł netto;
 • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji bez przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu, dla wszystkich Obiektów nie może przekroczyć 10 000,00 zł netto,
 • transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z Nieruchomości nie może przekroczyć 5 000,00 zł netto.

Formularz deklaracji udziału w Projekcie jest dostępny w Wydziale Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 oraz poniżej do pobrania w wersji elektronicznej .

Deklarację udziału należy składać osobiście w formie papierowej
w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, przy ul. Rzecznej 8, 
w Punkcie Przyjmowania Korespondencji w godzinach pracy Urzędu
od 20 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r.  

Dodatkowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w Urzędzie Miasta Rybnika w:

 • Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Rzecznej 8, tel. 32 43 92 046
 • Wydziale Rozwoju przy ul. Bolesława Chrobrego 2, tel. 32 43 92 262
   

DEKLARACJA UDZIAŁU

REGULAMIN

ROZLICZENIE

Udostępnij: