Rybnik.pl

Edukacja żeglarska w Rybniku

Po raz drugi w rybnickim Zespole Szkół Sportowych utworzona zostanie klasa o profilu żeglarskim. To część realizowanego od kilku lat w Rybniku Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. Nabór prowadzony będzie do 4 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, a oferta skie­ro­wa­na jest do wszystkich trzecioklasistów ryb­nic­kich podstawówek.

W IV klasie o profilu żeglarskim w Zespole Szkół Sportowych od wrze­śnia 2017 roku uczy się 17 dzieci. Ucznio­wie, poza re­ali­zo­wa­niem pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, uczest­ni­czą w za­ję­ciach spe­cja­li­stycz­nych z że­glar­stwa or­ga­ni­zo­wa­nych w Sekcji Że­glar­skiej TS Kuźnia Rybnik. 

Od kwiet­nia do końca paź­dzier­ni­ka dzieci pod okiem tre­ne­rów szli­fu­ją swoje umie­jęt­no­ści że­glar­skie na wodzie. W miesiącach zimowych w szkole odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe i teoretyczne.

W sezonie re­ga­to­wym 2018 dzieci oprócz tre­nin­gów i zgru­po­wań mają również za­pla­no­wany start w swoich pierw­szych re­ga­tach że­glar­skich, na których sa­mo­dziel­nie na ło­dziach klasy Optimist będą ry­wa­li­zo­wać z najlepszymi zawodnikami z całej Polski.

Rów­no­cze­śnie dla młodszych dzieci – uczniów klas 1-3 szkoły pod­sta­wo­wej – organizowane są za­ję­cia z że­glar­stwa w ramach do­dat­ko­wych godzin WF-u. Zajęcia są bez­płat­ne i otwarte dla wszyst­kich uczniów ryb­nic­kich szkół. Każde dziecko może spró­bo­wać swoich sił na wodzie i prze­ko­nać się, jak pięknym sportem jest że­glar­stwo!

Wszelkie informacje na temat Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, naboru do klas żeglarskich oraz zajęć z żeglarstwa w ramach godzin dodatkowych WF-u na stronie Programu. Informacje na temat oferty Zespołu Szkół Sportowych w ulotce

Ciekawe informacje na temat klasy żeglarskiej przedstawione zostaną w ramach Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm, który odbywa się  23 i 24 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

W programie wydarzenia także prezentacja Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik oraz Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. Będzie można spotkać trenerów i nauczycieli, porozmawiać z zawodnikami TS Kuźnia Rybnik oraz uczniami klasy żeglarskiej Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku.

Opowiemy o żeglarstwie sportowym, o rywalizacji, o możliwościach jakie daje ten piękny sport. Pokażemy łódki, na których trenują i ścigają się najmłodsi zawodnicy oraz uczniowie, między innymi łódki zakupione przez Miasto Rybnik na potrzeby Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. Przekażemy wszelkie potrzebne informacje na temat naboru do klasy żeglarskiej oraz zajęć dodatkowych z żeglarstwa - zaprasza Agata Mrugalska trenerka TS Kuźnia Rybnik.

Udostępnij: