Rybnik.pl

Kolejne 10 milionów dla Rybnika. "Juliusz" i "Ignacy" z dofinansowaniem!

7 marca Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 RPO Dziedzictwo kulturowe.

- Możemy mówić o dużym sukcesie naszego miasta ponieważ oba zgłoszone projekty dotyczące zabytkowej kopalni  „Ignacy” oraz byłego szpitala miejskiego, nazywanego przez mieszkańców „Juliuszem”,  otrzymały w sumie prawie 10 mln zł dofinansowania. Cieszę się bardzo, że dziedzictwo kulturowe Rybnika znowu zostanie przywrócone rybniczanom – komentuje prezydent Piotr Kuczera. 

Z wynikami konkursu można zapoznać się tutaj

    

 • Pierwszy z dofinansowanych projektów to „Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne” (część kompleksu nazywanego przez mieszkańców Rybnika „Juliuszem”). W jego ramach zaplanowano kompleksową modernizację opuszczonego i zdegradowanego pawilonu „Rafał” celem przeznaczenia go na obiekt, który będzie prezentował historię medycyny i farmacji. W tym celu oprócz prac budowlanych, w ramach projektu stworzona zostanie atrakcyjna wystawa poświęcona tej tematyce.
  Inwestycja jest planowana do wykonana w latach 2018-2019. Planowany koszt całkowity to 14 138 023,08 zł, zaś przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 5 495 827,08.
  Inwestycja jest częścią planu mającego na celu ponowne zagospodarowanie całego  kompleksu byłego szpitala miejskiego i przywrócenie go mieszkańcom Rybnika. Wkrótce rozpoczną się prace na budynku byłej dermatologii, gdzie dzięki unijnemu wsparciu powstanie centrum wsparcia rodziny. 

       

 • Drugi z projektów to „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne”.
  W ramach kompleksowej modernizacji zostaną poddane nieużytkowane od wielu lat budynki nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”. W zmodernizowanych wnętrzach powstanie nowoczesna wystawa oparta o motywy pary i maszyny parowej.
  Inwestycja jest planowana do wykonana w latach 2018-2019. Planowany koszt całkowity to 10 557 792,83 zł, zaś przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 4 430 907,95.  
  Ten projekt jest z kolei częścią planu mającego na celu zachowanie jednego z najważniejszych zabytków na terenie Rybnika tj. kompleksu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu. Inwestycja dołączy do wykonanych we wcześniejszych latach modernizacji budynku stolarni oraz maszynowni szybu „Głowacki” oraz modernizacji wieży ciśnień. W planach jest również kompleksowa modernizacja budynku byłej sprężarkowni i przeznaczenie go na potrzeby lokalnej społeczności mieszkającej w pobliżu kopalni (miasto złożyło w lutym br. wniosek o dofinansowanie tego zadania), a także atrakcyjne zagospodarowanie terenu wokół budynków kopalni.
Udostępnij: