Rybnik.pl
Smog

Kolejny krok do poprawy jakości powietrza

Rada Miasta Rybnika przyjęła „Gminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika”.

Jego głównym celem jest stworzenie programu wsparcia dla osób doświadczających ubóstwa energetycznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych a przez to poprawa jakości powietrza w mieście.

Gminny Program Niskoemisyjny jest dokumentem niezbędnym dla umożliwienia udziału Miasta Rybnika w rządowym programie "Stop smog", który finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

GPN stanowi element strategii Miasta Rybnika na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczania niskiej emisji. Dokument ten jest komplementarny w stosunku do innych dokumentów w zakresie poprawy jakości powietrza przyjętych na poziomie regionalnym i lokalnym. Zawiera szczegółową charakterystykę miasta, wskazuje dotychczasowe i planowane  działania w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie miasta i niezbędne do podjęcia działania w ramach programu „Stop Smog”.

Program „Stop Smog” zakłada współpracę finansowo-organizacyjną pomiędzy Radą Ministrów a samorządami gminnymi. Mechanizm wspierania termomodernizacji i remontów ma być współfinansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, znajdującego się w zarządzaniu Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości poniżej 70% oraz ze środków gminy w wysokości powyżej 30%. Możliwy jest również wkład własny beneficjentów projektu na poziomie do 10% wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Program „Stop smog” jest programem trudnym, z informacji, które posiadam wynika, że w województwie śląskim tylko 3 gminy w jakimś sensie do tego programu aplikują, Rybnik jest zaś jedynym zainteresowanym miastem powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Jest to spowodowane m.in. kryteriami, jakie trzeba spełnić. W Rybniku walka o czyste powietrze jest priorytetem, dlatego każdy program, jaki się pojawia – bez względu na to, jaki jest trudny – staramy się wykorzystać. Stąd przygotowanie „Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika”, który jest jednym z pierwszych kroków pozwalających aplikować do programu „Stop smog”. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie regulaminu udziału w programie, co planowane jest w czerwcu  – wyjaśniał podczas sesji Rady Miasta Rybnika Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

GPN ma charakter zintegrowany – przyczyni się jednocześnie do poprawy jakości powietrza, poprawy sytuacji mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz poprawy efektywności energetycznej przez termomodernizację budynków mieszkalnych.

Uchwała w sprawie przyjęcia GPN podjęta została na sesji 21 maja br. – zapoznaj się z treścią programu (pdf 1,97 MB) i uzasadnieniem uchwały (pdf 68,0 KB ).

Udostępnij: