Rybnik
Niedobczyce

Konkurs na projekt hospicjum

Katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił na zlecenie Miasta Rybnika konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku-Niedobczycach.

Celem  konkursu  jest  wyłonienie  koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej, najlepszej pod  względem  funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem uwarunkowań oraz kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia. Zespół założenia przestrzennego w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu obejmować będzie obiekt kubaturowy budynku Hospicjum (przeznaczonego dla 30 pacjentów stałej opieki oraz 10 pacjentów dziennej opieki medycznej) oraz zagospodarowanie terenu założenia w wyznaczonych granicach opracowania.

Powierzchnia terenu zgodnie z wyznaczoną granicą opracowania konkursowego wynosi około 38.667 m2 i zawiera obszar, na którym planowane są:

 • budowa obiektu kubaturowego z otoczeniem,
 • układ komunikacyjny w bezpośrednim sąsiedztwie budynku hospicjum, w tym place manewrowe przy budynku, na potrzeby obsługi technicznej i dostaw,
 • planowany dojazd – wymagane jest zaprojektowanie połączenia obszaru z drogą publiczną,
 • miejsca postojowe dla odwiedzających hospicjum oraz pracowników,
 • tereny zielone zlokalizowane od strony południowej – w formie parku – ogólnodostępnego miejsca wypoczynku dla użytkowników hospicjum i mieszkańców.
 • parking ogólnodostępny na 20-30 miejsc przy ul. Związkowej - połączenie z ulicą Związkową odbywać się będzie poprzez projektowany ciąg pieszy.

Sąd konkursowy oceniać będzie m.in.:

 • walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: indywidualne rozwiązania, które w prawidłowy technicznie sposób wpiszą w kontekst otoczenia i powiązań komunikacyjnych obiekt hospicjum, kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych;
 • walory wzajemnych relacji między pomieszczeniami budynku, a także relacje między budynkiem, a otoczeniem, wpływające na jakość i komfort użytkowania obiektu, w kontekście specyfiki jego działania;
 • walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektu oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji, racjonalność przyjętych rozwiązań.

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda – 30 000,00 PLN brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą
 • II Nagroda – 20 000,00 PLN brutto
 • III Nagroda – 15 000,00 PLN brutto
 • 3 Wyróżnienia – o łącznej kwocie 15 000,00 PLN brutto.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać w siedzibie organizatora (SARP Katowice) 19 sierpnia br. (do godz. 15:00). Uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie będą składać prace do 15 października (do godz. 15:00). Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano na 5 listopada.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:
SARP KATOWICE

Uchwałę intencyjną w sprawie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku podjęli rybniccy radni, na wniosek prezydenta miasta, w lutym 2018 roku. Inicjatorem budowy hospicjum jest rybnicka Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, która docelowo poprowadzi wybudowany i przekazany przez miasto budynek.

Miasto przeznaczyło pod budowę hospicjum działkę w dzielnicy Niedobczyce, przy ul. Barbórki. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przyszłego hospicjum to pierwszy etap realizacji tego zadania. Etap drugi stanowić będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w zakresie sporządzenia wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Sama budowa budynku hospicjum stacjonarnego stanowić będzie etap trzeci realizacji zadania.

Środki finansowe na realizację zadania w zakresie etapu pierwszego i drugiego zostały zabezpieczone w budżecie miasta na lata 2018-2019, zaś na realizację trzeciego etapu zadania – w budżecie miasta na lata 2020-2021.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule POWSTANIE HOSPICJUM STACJONARNE

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: