Rybnik.pl

Konsultacje społeczne

Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu obejmującego budowę źródła mikrokogeneracyjnego dla obiektu MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich 42.

Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – działanie 4.4 „Wysokosprawna kogeneracja”.

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag.
Uwagi prosimy przesyłać na adres:
inwestycje@um.rybnik.pl do dnia 22 marca 2019 r.


Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa mikrokogeneracyjnego źródła energii opartego o gazowy silnik spalinowy, którego zadaniem będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu MOSIR przy ul. Powstańców 42 oraz wspomaganie istniejącego układu grzewczego kotłowni gazowej. Po analizie zapotrzebowania budynku na ciepło i energię elektryczną zaplanowano budowę kaskady 2 mikrokogeneratorów o łącznej mocy 120kW, w rozbiciu na:
- moc elektryczną 40kWe (2 x 20 kW)
- moc cieplną 80 kWt (2 x 40 kW)
System będzie spełniał warunki wysokosprawnej kogeneracji – jego sprawność ogólna będzie nie niższa niż 95% (bez ciepła kondensacji spalin), z 31,6% przypada na sprawność elektryczną, a 63,4% na sprawność cieplną. Z uwagi na umiejscowienie jednostki masa jednostki kogeneracyjnej nie będzie przekraczać 800 kg. Planowana praca międzyprzeglądowa to minimum 6 000 godzin.

Podstawowe parametry pojedynczego kogeneratora;

 • Znamionowa moc elektryczna: 1x20kW (+/-5%)
 • Zakres regulacji mocy elektrycznej: 10-20 kW (+/-5%)
 • Moc cieplna: 20-38,7kW (+/-5%) – bez odzysku ciepła spalin

Dane techniczne silnika:

 • Pojemność skokowa: 2237 cm3
 • Rodzaj silnika: silnik gazowy z zapłonem iskrowym
 • Sposób pracy: czterosuw
 • Liczba i układ cylindrów: 4/układ rzędowy
 • Obroty: 1500 min
 • Zużycie gazu: 3,7 – 6,1 Nm3/h

Wyposażenie:

 • Panel sterowniczy z zabezpieczeniami elektrycznymi
 • Dystrybutor ciepła zawierający moduł hydrauliczny kogeneratora
 • Moduł przepływu wraz z pompa obiegowa, zaworem i siłownikiem dla całej kaskady
 • Bufor do magazynowania ciepła o pojemności min 500 litrów/kaskada z układem sterowania warstwowego ładowania/rozładowywania.
 • Miernik referencyjny dobrany z przekładnikami na wymagany prąd znamionowy
 • Moduł kompensacji mocy biernej (ewentualnie kompensacja dla całego obiektu)
 • Moduł rozdziału obciążenia elektrycznego dla całej kaskady

Z uwagi na obowiązujące przepisy oraz uwarunkowania budowlane zdecydowano, że źródło kogeneracyjne będzie umiejscowione w nowym, niewielkim budynku (powierzchnia posadzki 15,6 m2, kubatura 39m3), który zostanie umiejscowiony przy południowej elewacji sali gimnastycznej. Taka lokalizacja wydaje się być optymalna z uwagi na niewielką odległość od istniejącej kotłowni gazowej.

Energia cieplna uzyskiwana z chłodzenia silnika gazowego i generatora będzie odzyskiwana w dystrybutorach ciepła z transformacja na czynnik grzewczy w postaci wody o nominalnych parametrach 80/60 stopni. Wpięcie w układ grzewczy przewidziano w istniejącej kotłowni gazowej. W tym celu przewiduje się budowę instalacji gazowej łączącej budynek kogeneratora z istniejąca kotłownią.

Zakres projektu przewiduje również część elektryczną w skład której wchodzi: rozbudowa rozdzielni głównej na potrzeby zasilania budynku kogeneracji, zasilanie budynku kogeneracji, tablica rozdzielcza budynku kogeneracji, instalacja oświetlenia ogólnego budynku kogeneracji, instalacja oświetlenia awaryjnego budynku kogeneracji, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia, instalacja technologii kogeneracji, instalacja uziemiająca, instalacja odgromowa, rozbudowa rozdzielni nN stacji.

Projekt jest planowany do realizacji w 2020 r.

 • Montaż finansowy:
 • Koszty całkowite: 769 963,58 zł
 • Koszty kwalifikowane: 750 094,77 zł
 • Dofinansowanie UE: 637 580,55 zł
 • Budżet Miasta Rybnika: 132 383,03 zł

Dokumentacja techniczna:

Udostępnij: