ScrollTop-ico

Konsultacje społeczne

Do 28 listopada br. można składać uwagi do projektu obejmującego likwidację istniejących źródeł węglowych służących do ogrzewania 3 miejskich budynków użyteczności publicznej i zastąpieniu ich niskoemisyjnymi źródłami opartymi o technologię OZE.

Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu obejmującego likwidację istniejących źródeł węglowych służących do ogrzewania 3 miejskich budynków użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej nr 19, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 oraz OSP Stodoły) i zastąpieniu ich niskoemisyjnymi źródłami opartymi o technologię OZE.

Dofinansowanie ma pochodzić ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.1.2 „Odnawialne źródła energii - RIT”

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag.

Uwagi prosimy przesyłać na adres: inwestycje@um.rybnik.pl 
do dnia 28 listopada 2018 r.

Opis projektu:
W ramach projektu zaplanowano instalację 5 źródeł opartych o technologię pomp ciepła typu powietrze-woda. W przypadku obu jednostek oświatowych dotychczasowe źródła węglowe zostaną zastąpione 2 pompami ciepła. Jedna z nich będzie pracować na potrzeby c.o. i będzie zasilana gazem, zaś druga zasilana energią elektryczną będzie pracować na potrzeby c.w.u. Moc nowych źródeł została dobrana pod zapotrzebowanie budynków po planowanej w odrębnych projektach termomodernizacji. Wynosi ona 120 kW dla c.o. i 9 KW dla c.w.u. w SP 19 oraz 195 kW dla c.o. i 9 kW dla c.w.u. w ZSP 4.

W przypadku budynku OSP Stodoły zastąpieniu źródłem OZE będzie podlegać wyłącznie kocioł węglowy produkujący energię na potrzeby c.o. (podgrzewanie elektryczne c.w.u. pozostanie bez zmian). Nowym źródłem będzie pompa ciepła o mocy 24kW.

Wraz z instalacją źródeł opartych o OZE w budynkach planuje się dokonanie niezbędnych prac związanych z dostosowaniem instalacji c.o. i c.w.u. do nowych źródeł oraz dostosowaniem pomieszczeń kotłowni. W przypadku budynku SP19 i ZSP 4 dodatkowo zostaną wykonane instalacje wewnętrzne gazu (budynki obecnie nie jest przyłączone do sieci gazowej).

Dobierając nowe źródło do każdego z budynków kierowano się jego przeznaczeniem, sposobem użytkowania, kosztami funkcjonowania. Dodatkowo w przypadku obu jednostek oświatowych na potrzeby c.o. zdecydowano się na niestandardowe pompy ciepła zasilaną nie energią elektryczną a gazem. Decyzja ta została podjęta m.in. z uwagi na planowane doprowadzenie sieci gazowej do dzielnic Kłokocin oraz Golejów Jednym z argumentów dla PSG decydującym o rozbudowie sieci jest istnienie stosunkowego dużego odbiorcy gazu jakim będą obiekty oświatowe.

Realizację projektu zaplanowano na 2020 r.

Wartość projektu: 2 171 910,07zł
Wartość dofinansowania: 1 758 804,00 zł
Wkład budżetu miasta: 413 106,07 zł

Dokumentacja techniczna:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności