ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Konsultujemy budżet obywatelski

Od 12 do 29 lutego br. trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.

Z treścią konsultowanego projektu uchwały można zapoznać się poniżej:


Najważniejsze proponowane zmiany, to między innymi:

  • wprowadzone zostało pojęcie ogólnodostępności projektów,
  • zredefiniowane zostało pojęcie „projekt lokalny”,
  • wprowadzony został warunek głosowania na projekty o znaczeniu lokalnym dla mieszkańców, zgodnie z dzielnicą ich zamieszkania,
  • doprecyzowane zostały warunki jakie powinien spełniać projekt do budżetu obywatelskiego, takie jak m.in. zasadność i racjonalność jego realizacji, generowanie kosztów utrzymania,
  • do oceny merytorycznej wprowadzone zostało kryterium weryfikacji czy dany projekt przyczynia się do osiągnięcia celów, zapisanych w obowiązującej strategii rozwoju gminy,
  • dodany został wymóg zgody rodzica/opiekuna prawnego na złożenie projektu do budżetu obywatelskiego dla projektodawców, którzy nie ukończyli 18. roku życia,
  • podwyższona została minimalna wymagana liczba głosów jaką powinien uzyskać projekt, żeby mógł być uznany za wybrany do realizacji.

Z wprowadzonymi zmianami można się zapoznać w prezentacji:

Jak i gdzie zgłaszać uwagi?

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag – pisemnie lub ustnie do protokołu - dotyczących przedmiotu konsultacji w punkcie konsultacyjnym. Można to zrobić:

- od 12 do 29 lutego br. w punkcie konsultacyjnym:
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 005
w godz.:  poniedziałek – środa: 8.00 – 15.00, czwartek: 8.00 – 17.30, piątek: 8.00 – 12.30.

- 29 lutego br., w godz. 15.30 – 18.30 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa, przy ul. Józefa Szafranka 7.

Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Podstawa prawna:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności