Rybnik
Rewitalizacja

Konsultujemy Lokalny Program Rewitalizacji

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W ramach trwających konsultacji społecznych, na Państwa uwagi czekamy do 17 października br.

Projekt Programu rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest:

 • w Urzędzie Miasta Rybnika, w Wydziale Rozwoju, ul. Zamkowa 5 w Rybniku, pokój nr 14 (II piętro), w godzinach pracy urzędu,
 • na stronie internetowej Miasta Rybnika www.rybnik.eu, w dziale Konsultacje społeczne - zobacz
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika, w dziale Komunikaty i ogłoszenia/Ogłoszenia urzędowe – zobacz

Uwagi i wnioski do projektu Programu rewitalizacji i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane do 17 października br:

 • pisemnie na adres: 
  Urząd Miasta Rybnika
  Wydział Rozwoju 
  ul. Bolesława Chrobrego 2, 
  44-200 Rybnik
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rybnika – Wydział Rozwoju, ul. Zamkowa 5, Rybnik, pok. nr 14 (II piętro), w godzinach pracy urzędu,
 • e-mailem (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres:gospodarka@um.rybnik.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Rybnika. Wnioski i uwagi powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

***

Przygotowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika ma stanowić istotne narzędzie w realizacji działań wpływających na rozwój i poprawę sytuacji w obszarach Rybnika, w których występuje silna koncentracja problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Zawiera m.in.:

 • diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych,
 • zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizacji,
 • wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk, 
 • listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji,
 • system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: