Rybnik
Komunikaty

Konsultujemy strategię rozwoju miasta

Od 29 października do 3 grudnia br. trwać będą konsultacje projektu "Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji".

W konsultacjach projektu Strategii mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, w tym w szczególności mieszkańcy Rybnika oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Jak i gdzie zgłaszać swoje uwagi i opinie?

Zapoznaj się z projektem dokumentu:

  • w Urzędzie Miasta Rybnika (Wydział Analiz, pokój 255, tel. 32 43 92 255)
  • na stronie internetowej Miasta Rybnika (linki do dokumentów publikujemy niżej)

Przekaż nam  swoje uwagi lub opinie:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Rybnika – Wydział Analiz, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
  • elektronicznie na adres e-mail: analizy@remove-this.um.rybnik.pl

Weź udział w otwartych spotkaniach konsultacyjne on-line:

Przyjdź na dyżur konsultacyjny:

  • w Urzędzie Miasta Rybnika – Wydziale Analiz przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 255
    od poniedziałku do środy w godz. 8.00-14.00, czwartek w godz. 8.00-17.00, piątek w godz. 8.00-12.00,
  • w Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik” przy ul. Jana III Sobieskiego 20
    w czwartki 4 i 18 listopada 2021 r. w godz. 16.00-17.30.

Składane uwagi i opinie powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub opinii, podając informację o części dokumentu do którego odnosi się wraz z uzasadnieniem.

Zachęcamy do składania uwag i wniosków drogą elektroniczną. Uwagi lub opinie złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. Konsultacje przeprowadzane są w dniach od 29 października do 3 grudnia 2021 r. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rybnika.

W przypadku pytań dotyczących projektu Strategii "Rybnik 2030", w tym również dotyczących konsultacji, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Analiz Urzędu Miasta Rybnika – tel. 32 43 92 255, e-mail: analizy@remove-this.um.rybnik.pl.

Dokumenty:

Strategia rozwoju miasta – czyli co?

Strategia rozwoju, po jej przyjęciu przez Radę Miasta Rybnika, będzie głównym dokumentem strategicznym określającym politykę rozwoju Miasta Rybnika w perspektywie do 2030 roku.

- Okres do 2030 roku to pierwszy krok w kierunku transformacji miasta, w którym będziemy musieli skonfrontować się z nowymi wymaganiami. Będzie ona dotyczyć nie tylko kwestii gospodarczych, ale również społecznych, przestrzennych i środowiskowych. W działaniach podejmowanych w najbliższych latach stawką jest by Rybnik stał się miastem, które z sukcesem przeszło proces transformacji, przebiegającej w sposób sprawiedliwy. Jestem przekonany, że prezentowana Strategia pozwoli sprostać tym wyzwaniom - mówi Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika.

W projekcie dokumentu wskazano cele strategiczne i kierunki rozwoju Rybnika w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Są one odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby, aspiracje oraz wyzwania z którymi Miasto Rybnik będzie musiało się zmierzyć w najbliższych latach, takimi jak proces transformacji.

Dokument został opracowany we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, na bazie przeprowadzonych warsztatów konsultacyjnych, wyników ankiet oraz innych badań prowadzonych w ostatnim czasie. Wykorzystano również inne opracowania i dokumenty planistyczne Miasta. Krokiem poprzedzającym opracowanie projektu strategii było sporządzenie Diagnozy strategicznej stanowiącej osobny dokument.Podstawa przeprowadzenia konsultacji: art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057).

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200). Kontakt do Inspektora danych osobowych Urzędu Miasta Rybnika: iod@remove-this.um.rybnik.pl.
 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: