ScrollTop-ico

Konsultujemy zagospodarowanie terenu przy Kopalni "Ignacy"

Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu infrastukturalnego wspomagającego proces rewitalizacji w dzielnicy Niewiadom.

Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 10.3.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie na nieużytkowanym obecnie terenie byłej kopalni "Ignacy" w Rybniku miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dedykowanego głównie mieszkańcom osiedla przy ul. Morcinka w Rybniku będącego głównym obszarem rewitalizacji w dzielnicy.

Forma zagospodarowania terenu na obszarze byłej kopalni została wypracowana przy współudziale mieszkańców, głównie sąsiadującego z zakładem osiedla mieszkaniowego przy ul. Morcinka, które jest podmiotem procesu rewitalizacji. Mieszkańcy tej części dzielnicy wielokrotnie skarżyli się np. na brak miejsc do spędzania wolnego czasu, integracji, wypoczynku (są to problemy wskazane w LPR dla tego obszaru). Zagospodarowanie osiedla (dość gęsta zabudowa) i sprawy własnościowe uniemożliwiają w praktyce wprowadzenie tam w odpowiedniej skali funkcji oczekiwanych przez mieszkańców, stąd zdecydowano o wykorzystaniu terenu byłej kopalni, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla. Działanie to idealnie wpisywało się w proces „otwierania się” byłego zakładu przemysłowego na dzielnicę i wykorzystania go w sposób maksymalnie przyjazny mieszkańcom, którzy przez dziesięciolecia byli narażeni na uciążliwości związane z jego funkcjonowaniem.

W projekcie przewidziano stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o charakterze przestrzeni publicznej. Kompozycja inspirowana jest nieregularnymi, ulotnymi formami obłoków pary, co nawiązuje do charakteru miejsca (na terenie byłej kopalni znajdują się m.in.. 2 zabytkowe maszyny parowe, które przez kilkadziesiąt lat obsługiwały szyby wyciągowe). W ramach planowanego zagospodarowania można wyróżnić przestrzennie 5 stref:

 • „Plac pary” – utwardzony placyk o nieregularnej formie, w rejonie budynku szybu „Głowacki”, gdzie przewiduje się jako atrakcję dla dzieci, wytwarzanie sztucznej mgły/pary poprzez wytwornicę dymu
 • Plac zabaw - nawiązujący formą do industrialnego charakteru miejsca, mieszczący urządzenia zabawowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • „Ogród doświadczeń” – mieszczący urządzenia zabawowe o charakterze naukowo-doświadczalnym
 • Łąka rekreacyjna – teren porośnięty trawą, z elementami małej architektury jak stoliki, leżaki, przewidziany jako miejsce wypoczynku, pikników. Ponadto przewidziano nawierzchnie utwardzone stanowiące dojścia i dojazdy (rowerami) do poszczególnych elementów
 • Wiata/pergola – zamykająca kompozycyjnie wnętrze urbanistyczne i funkcjonująca jako częściowo zadaszone miejsce wypoczynku

Wymienione strefy powiązane będą ciągami pieszymi – alejkami – prowadzonymi swobodnie, ukształtowanymi z płyt formatu 80x80cm w nieregularnym układzie.

Obszar będący przedmiotem inwestycji będzie według założeń ogólnodostępny przystosowany zarówno do indywidualnego korzystania jak również do organizacji eventów integrujących lokalną społeczność. Ponadto sąsiadujący z budynkiem byłej sprężarkowni teren rekreacyjno-wypoczynkowy będzie stanowił element umożliwiający rozszerzenie rodzajów działań planowanych w ramach tworzonego obecnie mulifunkcjonalnego miejsca, w którym zaangażowane od wielu lat w proces rewitalizacji społecznej tego obszaru organizacje pozarządowe, a także podmioty publiczne, mogłyby prowadzić działania „miękkie” mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

Celem zrealizowania zakładanego sposobu zagospodarowania przewidziano następujące zadania:

 • wywóz i utylizacja i wymiana wierzchniej, zdegradowanej warstwy gruntu
 • rozbiórki istniejących niewielkich obiektów i budynków
 • rozbudowę instalacji elektrycznej oraz budowę systemu monitoringu
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni placów zabaw
 • wykonanie elementów zieleni (zieleń wysoka i niska oraz trawniki)
 • elementy małej architektury (pergola, place zabaw, ławki, siedziska, stoliki, leżaki drewniane, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupy oświetleniowe, elektryczne oraz monitoringu wizyjnego, ogrodzenie).

Pełny opis zastosowanych rozwiązań technicznych znajduje się w dołączonej poniżej  dokumentacji technicznej. Realizację projektu zaplanowano w 2020 r.

Wartość projektu: 6 634 703,65 zł
Wartość dofinansowania: 5 648 608,49 zł
Wkład budżetu miasta: 986 095,16 zł

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag. - można je kierować na adres:
inwestycje@um.rybnik.pl
do 25 czerwca 2019 r.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności