ScrollTop-ico
Rada Miasta

Lutowa sesja Rady Miasta

W czwartek, 24 lutego, o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także i tym razem sesja odbywać się będzie w zdalnym trybie obradowania.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na kanale E-SESJA  (a nie jak wcześniej na YouTube!). Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
 5. Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
 6. Wydzierżawienie nieruchomości.
 7. Wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy.
 8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 67).
 9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kłokocińskiej (MPZP 68).
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23 etap II).
 11. Zmiana uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 12. Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025.
 13. Zmiana uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
 14. Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 15. Wyrażenie zgody na utworzenie przez Miasto Rybnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym celem będzie świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
 16. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych łącznika istniejących ulic Górnośląska - Wrębowa i nadanie nazwy ulicy Górnośląska.
 17. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Fabrycznej.
 18. Ustalenie przebiegu drogi gminnej o numerze 180506 S ulicy Zamysłowskiej.
 19. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt.
 20. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 21. Zakończenie sesji.

Transmisja sesji:

(transmisja rozpocznie się w czwartek, 24.02 br. o godz. 16.00)

Udostępnij:


Wszystkie aktualności