ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rada Miasta

Majowa sesja Rady Miasta

W czwartek, 23 maja o godz. 12.00, w rybnickim Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na kanale RADNI TV

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rok.
 5. Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
 6. Przyjęcie „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika na lata 2024-2030”.
 7. Ustanowienie pomnikami przyrody pięciu drzew rosnących na terenie kompleksu leśnego Las Paruszowiec w Rybniku.
 8. Nadanie nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody.
 9. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Popielowie - dotacja na renowację dzwonów).
 10. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Transport Ciężki POLCAB N.G. Norbert Gamoń - dotacja na remont piwnic hali hydroforowej przy ul. 3 Maja 14).
 11. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Gliwickiej 52 - wymiana 4 par drzwi wejściowych).
 12. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Spółdzielnia Właścicieli Lokali "Centrum" - renowacja i konserwacja elewacji budynku przy ul. 1 Maja 76).
 13. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Spółdzielnia Właścicieli Lokali "Centrum" - renowacja i konserwacja elewacji budynku przy ul. 1 Maja 74).
 14. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Art. Fire Nowicki Kominki AIR VENT Nowicki Rekuperacje Sp. z o.o. - remont konstrukcji dachu).
 15. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Bogdan Górak - remont fasady frontowej budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 24).
 16. Zmiana uchwały nr 1047/LXI/2023 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
 17. Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego.
 18. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory celem przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach działania FESL.03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 19. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gaszowice i Gminą Jejkowice celem przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach działania FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 20. Założenie Branżowego Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 i włączenie go do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 21. Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 22. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 23. Zmiana uchwały Nr 364/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach.
 24. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
 25. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.
 26. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 27. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 28. Zakończenie sesji.

Transmisja rozpocznie się w czwartek 23.05. br. o godz. 12.00:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności