ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Woda

Miasto kontroluje szamba

Przypominamy, że utrzymanie czystości i porządku w szambie jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Raz na dwa lata miasto przeprowadza kontrole.

Przedmiotem takich kontroli jest sprawdzenie, czy właściciel nieruchomości zawarł umowę z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrolujący sprawdzają również dowody uiszczania opłat za te usługi.

Otrzymałeś wezwanie do złożenia dokumentacji? Dostarcz do urzędu:

 • kopię umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (poś)
 • kopie dowodów uiszczanych opłat za usługi wywozu (rachunki, faktury vat, potwierdzenia przelewów)
 • kopie faktur za zużycie wody za ostatni rok (dotyczy zbiorników bezodpływowych)

Pamiętaj, że rachunki muszą potwierdzać regularność wywozów ścieków. Nie wolno dopuścić do przepełnienia zbiorników.

Nie posiadasz umowy z firmą asenizacyjną? Niezwłocznie taką podpisz!

Właściciele nieruchomości, którzy gromadzą nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych  pozbywają się ich nie rzadziej niż raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia zbiornika.
Właściciele nieruchomości, którzy gromadzą nieczystości ciekłe w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pozbywają się ich zgodnie z instrukcja eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz na rok.

Zbiornik  bezodpływowy musi być szczelny, bez możliwości wydostania się jego zawartości do gruntu. Zabronione jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, kanalizacji deszczowej, rzek, zbiorników i cieków wodnych, ani wywożenie jej na łąki czy pola.

Masz zbiornik bezodpływowy (szambo)? Musisz dostarczyć do UM:

 • wypełniony załącznik nr 5 (wysłany razem z zawiadomieniem o przeprowadzanej kontroli)
 • kopię umowy na wywóz nieczystości
 • kopie minimum  4 rachunków za wywóz nieczystości (minimum raz na kwartał, nie należy dopuścić do przepełnienia zbiornika)
 • kopie faktury za wodę z 12 miesięcy (faktury, wyciąg w e-bok)

Masz przydomową oczyszczalnię ścieków? Musisz dostarczyć do UM:

 • wypełniony załącznik nr 5 (wysłany razem z zawiadomieniem o przeprowadzanej kontroli)
 • kopię umowy na wywóz nieczystości
 • minimum 1 rachunek za wywóz nieczystości z osadnika
 • kopia dokumentacji technicznej oczyszczalni

Gdzie i w jaki sposób dostarczyć dokumenty? Może je złożyć:

 • w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2
 • w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej, przy ul. Rzecznej 8
 • w całodobowym wrzutomacie, ustawionym przed wejściem do budynku UM od strony ul. Miejskiej
 • listownie na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Właściciele nowopowstałych nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zgłoszenia tego do UM – wzory zgłoszeń stronie https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/gospodarka-wodno-sciekowa

Szczegółowe informacje: Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej,
tel. 32 43 92 046, 32 43 92 168.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b , art. 6 ust. 5a i 5aa oraz art. 9u ust. 1 )

Udostępnij:


Wszystkie aktualności