Rybnik.pl

Nabór do komisji konkursowych

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Więcej informacji

Udostępnij: