ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Niepełnosprawni

Nowe busy, nowe wnętrza

Dwa rybnickie Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na przez Stowarzyszenie „Oligos” zakupiły nowe pojazdy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Zakup busów dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz WTZ-ów, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku, możliwy był dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie to pozwoliło również na remont pomieszczeń WTZ przy ul. Kościuszki.

Pieniądze pochodzące z PFRON przyznane zostały Miastu Rybnik na realizację projektów w ramach "Programu wyrównywana różnic między regionami III” – obszar D (likwidacja barier transportowych) i F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej).

Zakupiono 3 mikrobusy 9-osobowe (8+1), przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich:

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1  – koszt całkowity pojazdu: 167 300 zł, w tym środki PFRON 90 000 zł, środki własne Stowarzyszenia 77 300 zł,


Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2  – koszt całkowity pojazdu: 167 299,99 zł, w tym środki PFRON 90 000 zł, środki własne Stowarzyszenia 77 299,99 zł.


Środowiskowy Dom Samopomocy  przy ul. Karłowicza 48 (Stowarzyszenie „Oligos”) – koszt całkowity pojazdu: 149 900 zł, w tym środki PFRON 89 940 zł, środki własne 59 960 zł, z czego środki własne Stowarzyszenia 39 960 zł i środki sponsora – Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 20 000 zł,

- Nowe busy poprawiają komfort dojazdu na zajęcia oraz umożliwiają uczestnikom zajęć korzystanie z większej liczby dodatkowych aktywności oraz wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych. Wpłynęło to pozytywnie na rozwój uczestników. Taka realizacja swoich zainteresowań przeciwdziała dyskryminacji tych osób i wykluczeniu społecznemu – mówi Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika. 

Dzięki dofinansowaniu z PFRON, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55, do którego uczęszcza 48 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, wykonano również prace remontowe (remont korytarzy i klatki schodowej, wymiana drzwi w ościeżnicy – 90 cm).

Koszt realizacji projektu wyniósł: 99 819,26 zł, w tym kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu 79 200 zł oraz środki własne 20 619,26 zł, z czego: środki własne Stowarzyszenia 5 619,26 zł i środki sponsora – Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 15 000 zł.

- Remont wykonany w warsztacie nie tylko wpłynął na wygląd zewnętrzny placówki, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo, zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług terapeutycznych, umożliwiając w ten sposób dalszy rozwój i rehabilitację uczestników – przekonuje P. Masłowski.

Przestronne i bezpieczne hole, stabilne poręcze i antypoślizgowe podłogi pokryte kaflami, a nie starym linoleum, zapewniają bezpieczne przemieszczanie się po placówce, zwłaszcza osobom z dysfunkcjami narządu ruchu, a także dla osób z zaburzeniami widzenia. Nowe schody obłożone kaflami, które spełniają wymogi (a nie śliskim lastrico), umożliwiają bezpieczne przemieszczanie się uczestnikom na zajęcia. Nowe drzwi zapewniają komfort i ciszę w czasie prowadzonych zajęć. Przegładzone ściany na korytarzach, zabezpieczone powłoką emulsyjną i lakierem, ograniczają usterki spowodowane np. najazdami wózków czy przytrzymywaniem się osób z zaburzoną koordynacją ruchową.

 

Dodatkowym efektem przeprowadzonego remontu jest pozytywny wpływ wynikający z estetyki pomieszczeń i ekspozycji prac plastycznych wykonanych przez uczestników. Wykonany remont wpłynął na bezpieczeństwo oraz umożliwił organizowanie większej liczby dodatkowych zajęć w obrębie placówki dla większej liczby uczestników, w tym również na wózkach inwalidzkich. Warsztat jako placówka rehabilitacyjna zapewnia rozwój i aktywizację osobom z niepełnosprawnościami, jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym.


Zgodnie z wymogami programu w przypadku obszarów B, C, D, F i G projektodawca (organizacje pozarządowe) składał wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca realizacji projektu zawierający projekt. Stąd Miasto Rybnik złożyło do PFRON wystąpienie w sprawie uczestnictwa w realizacji programu, zawierające opisy projektów zgłoszonych do samorządu powiatowego przez projektodawców do dofinansowania ze środków PFRON. Uzyskano w ten sposób dofinansowanie w łącznej wysokości 349 200 zł.

Celem strategicznym ww. programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. W ramach celów operacyjnych przewidziano m.in.:

  • zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
  • zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki funkcjonują.


Przeczytaj więcej informacji o programie

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności