Rybnik.pl

O jakości współpracy…

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Jego głównym celem jest pomoc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby ta współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Całość badania podzielona jest na dwa etapy:

 • Etap I Badanie ankietowe – proces zakończony
 • Etap II  spotkania bezpośrednie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach grup roboczych – do uczestniczenia, w którym serdecznie zapraszamy:

W trakcie spotkań roboczych przy wsparciu zewnętrznego eksperta będziemy dyskutować o takich obszarach jak:

 1. Współpraca organizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych, w tym:
  a.    wzajemnego informowania się;
  b.    współtworzenia strategii i programów polityk publicznych;
  c.    konsultowania projektów aktów prawa lokalnego;
  d.    współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych;
  e.    uczestnictwa organizacji w ocenie wykonania strategii i programów polityk publicznych.

 2. Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym:
  a.    finansowania działań organizacji związanych z wykonywaniem zadań publicznych;
  b.    wykorzystania niefinansowych form wsparcia działań organizacji związanych z wykonywaniem zadań publicznych;
  c.    tworzenia partnerstw między organizacjami a administracją samorządową.

 3. Infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do rozwoju aktywności społecznej, a w tym:
  a.    tworzenie przez samorządy systemów wspierania organizacji pozarządowych;
  b.    wspierania przez samorządy integracji środowisk pozarządowych.

Spotkania grup roboczych odbędą się w Urzędzie Miasta Rybnika wg poniższego terminarza:

I grupa robocza – Sport
28.08 (poniedziałek) godz. 14.00 - 17.00        sala 213
11.09 (wtorek)          godz. 14.00  - 17.00       sala 213
20.09 (czwartek)       godz. 15.00  - 18.00       sala 257

II grupa robocza – pozostałe obszary
30.08 (czwartek)       godz. 15.00 -18.00        sala 213
12.09 (środa)            godz. 14.00-18.00         sala 213
27.09 (czwartek)       godz. 15.00 -18.00        sala 257


Ze względów organizacyjnych  prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w danej grupie roboczej
do dnia 24.08 br.
na adres email: ngo@remove-this.um.rybnik.pl  lub telefonicznie: 32 43 92 006.


Czym jest Lokalny Indeks Jakości Współpracy?

Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW) to narzędzie pozwalające na diagnozę stanu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Jego głównym celem jest pomoc przedstawicielom organizacji i administracji samorządowej (każdego szczebla) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Po co to robić? Po to, żeby móc stwierdzić, czy współpracuje się nam lepiej czy gorzej, co powinniśmy poprawić, a w jakim obszarze jest już wystarczająco dobrze. LIJW ma również pomóc w diagnozowaniu słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowaniu propozycji rozwiązań.

Każdy proces oceny to 3 spotkania grupy roboczej, która wspólnie, na podstawie wyników uzyskanych w trakcie analizy różnych danych, opisują stan współpracy w poszczególnych obszarach opisanych w Modelu współpracy i decydują o końcowej ocenie jej poziomu.

Mocno liczymy na to, że Państwo jako przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Rybnika licznie wezmą udział  w pracach grup pomagając zdiagnozować potencjał lokalnych organizacji i znaleźć najważniejsze obszary do tworzenia z nimi efektywnej współpracy. Liczymy na Państwa  zaangażowanie i aktywny udział w spotkaniach.

Udostępnij: