Rybnik
Odpady komunalne

Odbiór odpadów we własnym zakresie

Od stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będą musieli we własnym zakresie zorganizować odbiór tych odpadów przez uprawnioną firmę.

Do tej pory zadanie to realizowało miasto, w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, za co właściciele tychże nieruchomości uiszczali stosowną opłatę.  Wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych spowoduje, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, będzie zobowiązany posiadać indywidualną umowę na wywóz odpadów, podpisaną z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Decyzję w tej sprawie podjęli rybniccy radni, podczas sesji rady miasta, 3 grudnia br.

Dlaczego?

Głównym powodem wprowadzonych zmian są rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, nie mające odzwierciedlenia w stawkach opłaty za poszczególne rodzaje pojemników i nie pokrywające rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów. A warto dodać, że całościowy koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rybniku za rok 2019 to przeszło 22 mln zł.

- W bardzo wielu przypadkach, podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają trudność w rozróżnieniu co jest odpadem komunalnym w ich firmie, a co odpadem przemysłowym, poprodukcyjnym – mówi Ilona Krajczewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – Skutkuje to przekazywaniem do gminnego systemu tylko odpadów zmieszanych i „indywidualne gospodarowanie odpadami segregowanymi” oraz nadmiernym tonażem oddawanych odpadów – w wyniku niewłaściwego postępowania z nimi, czyli nie wykazywania części odpadów w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - dodaje.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Prezydent Miasta będzie sprawował kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych, a co za tym idzie uchylenie obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych nie spowoduje zagrożenia należytego utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta.

 

Kto odbierze odpady z nieruchomości niezamieszkałych?

Wykaz firm, z którymi właściciel nieruchomości niezamieszkałej powinien podpisać umowę na wywóz odpadów, znaleźć można w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

 

Kogo NIE BĘDĄ obowiązywały nowe zasady?

Zgodnie z podjętą przez radnych uchwałą nowe zasady NIE DOTYCZĄ:

  • właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  • właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest: działalność oświatowa, działalność związana z zapewnieniem opieki dla dzieci do lat 3, działalność w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność kulturalna i sportowa, działalność przeciwpożarowa, działalność administracji publicznej, działalność jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: