Rybnik.pl
Edukacja

Partycypacyjny ogródek meteorologiczny

Przyszkolna stacja meteorologiczna UrsusMeteo powstała w ogrodzie Zespołu Szkół Urszulańskich - to zwycięski projekt pierwszej edycji młodzieżowego budżetu partycypacyjnego, dedykowanego rybnickim szkołom ponadgimnazjalnym.

- Ogródek meteorologiczny wyposażony jest m.in. w termohigrometr, miernik hałasu i termometr stacyjny - opowiadają uczniowie.

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów wiedzy dotyczącej odczytu, interpretacji danych meteorologicznych oraz poznanie działania przyrządów meteorologicznych. Wiedza ta z pewnością przyda się uczniom podczas lekcji chemii czy biologii oraz w dalszym życiu.

Realizowany po raz pierwszy młodzieżowy budżet partycypacyjny Miasta Rybnika stanowi część budżetu miasta - kwota przeznaczona na rok 2017/2018 to 10 tys. zł.

- Projekty zgłaszane do budżetu partycypacyjnego musiały spełniać kilka istotnych warunków: być możliwe do wykonania w danym roku szkolnym, służyć samorozwojowi uczniów danej placówki oświatowej, zakładać realizację celów, być dostępne bezpłatnie dla wszystkich uczniów, ich cena nie mogła przekraczać kwoty dostępnej na dany rok szkolny, a w ich tworzenie zaangażowała się młodzież danej szkoły - wskazuje Wojciech Świerkosz, zastępca prezydenta Rybnika.

Celem budżetu partycypacyjnego jest przede wszystkim promowanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi, a także poprawa warunków nauki oraz poszerzanie horyzontów uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Rybnika.

Zgodnie z zasadami przyjętym w regulaminie budżetu partycypacyjnego, pierwszym etapem weryfikacji proponowanych przez uczniów projektów jest głosowanie na jeden projekt spośród wszystkich zgłoszonych przez uczniów danej szkoły ponadgimnazjalnej. Następnie Młodzieżowa Rada Miasta weryfikuje zgłoszone propozycje projektów pod względem formalnym (w zakresie prawidłowości wypełnienia i złożenia formularza, w tym zgodności danych osoby zgłaszającej), po czym sporządza listę projektów i przedstawia ją Prezydentowi Miasta. Wyboru zwycięskiego projektu dokonuje Komisja złożona z: Prezydenta Miasta Rybnika, wiceprezydenta sprawującego nadzór nad Wydziałem Edukacji UM, koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta z każdej szkoły ponadgimnazjalnej.

Projekt uczniów "Urszulanek" to jeden z siedmiu pomysłów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Rybnika. Wyniki badań przeprowadzanych przez młodych meteorologów będą dostępne na stronie internetowej szkoły, a tym samym dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta.

Otwarcie urszulańskiego ogródka metrologicznego, odbyło się z udziałem zastępcy prezydenta Rybnika Wojciecha Świerkosza, w minioną środę:

Udostępnij: