ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Edukacja

Podsumowali pilotaż

W Rybniku podsumowano pilotażowy projekt mający podnieść jakość i efektywność wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku lokalnemu, w którym funkcjonują.

Konferencja podsumowująca działania w ramach ,,Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” odbyła się pod koniec maja na rybnickim kampusie, w Uniwersytetu Ekonomicznego. Sam projekt jest realizowany od września 2022 r. do sierpnia 2023 r.

W spotkaniu na kampusie wzięli udział przedstawiciele  rybnickich placówek oświatowych, opiekuńczych  i instytucji, udzielających wsparcia dzieciom i rodzinom. Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Świerkosz.

  • Zaproszeni goście poruszali ważne kwestie w zakresie prognozowanych zmian w obszarze diagnozowania, opiniowania i orzekania dzieci i młodzieży, których dotykają  trudności edukacyjno-społeczne:
  • profesor Zenon Gajdzica, kierownik projektu dla wszystkich 36 powiatów w Polsce biorących udział w pilotażu, przedstawił ogólne założenia i korzyści płynące z wdrażania nowego modelu;
  • dr Karol Pawlak, członek Polskiej Rady ds. ICF, zaprezentował wykład ,,Ocena funkcjonalna dziecka z wykorzystaniem ICF - nowe wytyczne diagnostyczne”;
  • Katarzyna Korba z Centrum Edukacji i Kultury UM przedstawiła Model Wsparcia Międzysektorowego w oparciu o doświadczenia naszego miasta;
  • Kamila Woźnica – wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Adam Kocjan - dyrektor tej placówki, podzielili się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją projektu w obszarze WWR i uczniów.

Przypomnijmy, że projekt pn. ,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin, na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Jego celem jest przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, pozwalające na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. Powstaną konkretne narzędzia do wdrażania tych celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach.

Zadanie, na realizację którego Rybnik otrzymał blisko 217 tys. zł, ruszyło jesienią ubiegłego roku. Badaniami przesiewowymi zostało objętych 425 dzieci od 6. miesiąca życia do 6. roku życia oraz 210 uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Więcej informacji na temat projektu:

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności