ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Smog

Program STOP SMOG - zadeklaruj udział

Miasto Rybnik zamierza przystąpić do rządowego programu pn. "STOP SMOG" skierowanego do najmniej zamożnych gospodarstw domowych zamieszkujących budynki jednorodzinne

Przedsięwzięcia niskoemisyjne realizowane w ramach Programu będą indywidualnie dopasowane do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i będą obejmowały np. termomodernizację budynków oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. 

Szczegółowy zakres możliwych inwestycji określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22). Ustawa zakłada, że średni koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 53 tys. zł brutto.

Inwestycje w ramach Programu realizowane będą przez Miasto Rybnik (po spełnieniu warunków ww. ustawy i Programu), a to oznacza m.in. iż Miasto Rybnik będzie odpowiedzialne za wybór wykonawcy inwestycji i nadzór nad ich realizacją.

 

Warunki udziału w Programie STOP SMOG:

Osoby chętne do przystąpienia do programu powinny spełniać łącznie następujące warunki, wynikające bezpośrednio z ustawy:

  1. Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu (jeżeli w budynku wydzielone zostały dwa lokale mieszkalne), w którym realizowana będzie inwestycja,
  2. W okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z miastem, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zmianami), nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie 1.925 zł, i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. obecnie 1.375 zł, i złożyła oświadczenie, w którym określi liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz dochód przypadający na jednego członka tego gospodarstwa,
  3. Wnioskodawca posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, nieprzekraczające kwoty 424.000 zł i złożył oświadczenie zawierające informacje o tych środkach i zasobach majątkowych,
  4. Wnioskodawca faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu, o którym mowa w pkt 1,
  5. Wnioskodawca wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu, o którym mowa w pkt 1, w celu realizacji inwestycji,
  6. Wnioskodawca wyrazi zgodę na udostępnianie budynku lub lokalu, o którym mowa w pkt 1, w celu przeprowadzenia corocznej weryfikacji przestrzegania warunków umowy zawartej z miastem,
  7. Wnioskodawca złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
  8. Wnioskodawca wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony przez Radę Miasta Rybnika, jednak nie większej niż 10% kosztu realizacji inwestycji.

Po zebraniu informacji o zainteresowaniu udziałem w Programie rozważone zostanie wprowadzenie dodatkowych kryteriów.

 

Wzór wstępnej deklaracji udziału w Programie STOP SMOG

Deklaracje dostępne są również w Wydziale Analiz Urzędu Miasta Rybnika (pokój 255, II piętro). 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie STOP SMOG i spełniające powyższe warunki, proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji oraz przesłanie jej pocztą na adres Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) lub złożenie osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta do 28 lutego br.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt (osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną) z pracownikami UM:

  • Wydziału Analiz (tel. 32 439 22 55, e-mail: analizy@um.rybnik.pl, pokój 255, II piętro)
    lub
  • Wydziału Rozwoju (tel. 32 439 22 62, e-mail: gospodarka@um.rybnik.pl, pokój 262, II piętro)
     

Więcej informacji na stronie internetowej  Programu STOP SMOG

Udostępnij:


Wszystkie aktualności