ScrollTop-ico

Projekty obywatelskie ocenione

Zakończono ocenę formalną i merytoryczną projektów lokalnych i ogólnomiejskich zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z oceną obywatelskich projektów:


W terminie do 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 8, uchwały ws. sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, dopuszcza się możliwość korygowania projektu, w tym zmianę jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami, wyłącznie na wniosek lub za zgodą projektodawcy, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany spełniają łącznie następujące przesłanki:

  • nie powodują całkowitej zmiany zadania objętego projektem na inne nieprzewidziane w projekcie;
  • w przypadku projektu ogólnomiejskiego na zmiany uzyskano zgodę wszystkich mieszkańców, którzy poparli projekt;
  • wprowadzenie zmian do projektu nie spowoduje negatywnej oceny formalnej projektu w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 4, 6 uchwały i negatywnej oceny merytorycznej.

(podstawa prawna: Rozdział 3 § 4 ust. 9 ww. uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika)


Jednocześnie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 4 ust. 8 i 10 uchwały, każdemu mieszkańcowi przysługuje odwołanie do Prezydenta od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie wnosi się  w jednej z następujących form:

  • pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe), na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik;
  • pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2;
  • elektronicznej (format.pdf) do Urzędu Miasta Rybnika, z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP (o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

(podstawa prawna: Rozdział 4 § 5 ust. 1-2 ww. uchwały)

Udostępnij:


Wszystkie aktualności