Rybnik

Projekty obywatelskie ocenione

Zakończono ocenę formalną i merytoryczną projektów lokalnych i ogólnomiejskich zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z oceną obywatelskich projektów:

W terminie do 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta o zgłoszonych projektach wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej i uzasadnieniem, tj. do 15 września, dopuszcza się możliwość korygowania projektu, w tym zmianę jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami, wyłącznie na wniosek lub za zgodą projektodawcy, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany spełniają łącznie następujące przesłanki:

 • nie powodują całkowitej zmiany zadania objętego projektem na inne nieprzewidziane w projekcie;
 • w przypadku projektu ogólnomiejskiego na zmiany uzyskano zgodę wszystkich mieszkańców, którzy poparli projekt;
 • wprowadzenie zmian do projektu nie spowoduje negatywnej oceny formalnej projektu w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 4, 6 uchwały i negatywnej oceny merytorycznej.

(Podstawa prawna: § 4 ust. 9 uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, dalej „uchwała”).

Uwaga: możliwość korygowania projektu, w tym zmiana jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami dotyczy wyłącznie projektu, który otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. 

W terminie do 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta o zgłoszonych projektach wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej i uzasadnieniem, tj. do 17 września, każdemu mieszkańcowi przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:

 • pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe), na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik;
 • pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2;
 • elektronicznej (format .pdf) do Urzędu Miasta Rybnika, z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP (o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

(Podstawa prawna: § 5 ust. 1-2 uchwały).

Głosowanie nad projektami do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok
odbędzie się w październiku br.
Termin głosowania zostanie podany w późniejszym czasie, ponieważ jest on uzależniony od ewentualnych odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.


W głosowaniu nad projektami mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rybnika, bez względu na wiek.
Każdy głosujący dysponuje dwoma głosami: jednym na projekty o znaczeniu ogólnomiejskim i jednym na projekty o znaczeniu lokalnym (bez względu na dzielnicę zamieszkania).
Głosowanie odbędzie się elektronicznie za pośrednictwem Internetu lub pisemnie w Punkcie Informacji Miejskiej HaloRybnik!

  Udostępnij:


  Wszystkie aktualności
  Udostępnij: