Rybnik
Seniorzy

Rada Seniorów - sylwetki kandydatów

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kandydatów zgłoszonych do Rybnickiej Rady Seniorów.

Rybnicką Radę Seniorów tworzy 15 osób:

 • 9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika,
 • 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika
 • 3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.

Organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie Rybnika swoich kandydatów mogły zgłaszać do 25 listopada. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kandydatów:

 • Maria Polanecka-Nabagło

Od wielu lat prowadzi działalność na rzecz dzielnicy Maroko-Nowiny, w szczególności seniorów. Zaangażowana w powstanie i prowadzenie Klubu Seniora w tejże dzielnicy w 2004 r. (powołany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko-Nowiny i Radę Dzielnicy Maroko-Nowiny), który działał nieprzerwanie do 2020 roku. Organizowała wycieczki dla członków Klubu Seniora oraz inicjowała prelekcje dla seniorów – spotkania z prawnikiem, lekarzami i dietetykiem, połączone z prezentacją zdrowego żywienia. Dzięki jej staraniom Klub Seniora znalazł nową siedzibę. Bierze udział w organizowaniu corocznych spotkań opłatkowych dla samotnych mieszkańców dzielnicy. Ponadto, jest zaangażowana m.in. w akcję Czapka św. Mikołaja. Jej zasługą jest także powstanie grupy seniorek, która dwa razy w tygodniu spotyka się w Młodzieżowym Domu Kultury na zajęciach ruchowych. Jako radna dzielnicy Maroko-Nowiny aktywnie wspiera działalność Rady Dzielnicy i Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych.

 • Felicja Skrzypiec

Czynnie działa jako wolontariuszka w Rybnickim Telefonie Seniora. Aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Rybnickie Towarzystwo Pomocy poprzez przygotowanie posiedzeń, wycieczek, imprez oraz innych projektów. Bierze udział w życiu Rady Dzielnicy Rybnik-Północ.

 • Gerard Kuźnik

Pracował na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa. Wygłosił serię wykładów z zakresu prawa w rybnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Od 2010 r. udziela porad prawnych mieszkańcom Rybnika, nie tylko członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cieszy się autorytetem, również dzięki dużej kulturze osobistej. 

 • Ewa Słota

Emerytowana nauczycielka języka polskiego od 2013 r. Uczyła w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkole zawodowej i średniej. Kilkakrotnie była wybrana na Przewodniczącą szkolnego ogniska ZNP. Byłą pomysłodawczynią i jedną z redaktorek Rybnickich Zeszytów Nauczycielskich, wydawanych przez Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku. W latach 2014-2019 pełniła obowiązki Przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Oddział w Rybniku. Jako przewodnicząca Sekcji Emerytów organizowała spotkania wyjazdowe seniorów, wycieczki  i wczasy, a także angażowała się w organizowanie pomocy socjalnej.

 • Barbara Oberaj  

Od ponad sześciu lat należy do Klubu Seniora działającego w dzielnicy Maroko-Nowiny przy ul. Floriańskiej 24. Jest aktywną seniorką, bierze czynny udział w zajęciach organizowanych przez Klub Seniora. Jest inicjatorką wydarzeń i spotkań w Klubie. Wykazuje się pomocą oraz koleżeńską postawą wobec innych seniorów. Jest osobą lubianą, na którą zawsze można polegać.

 • Maria Waliszewska  

Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetem Dziecięcym w Rybniku. Jednym z celów jej działalności jest integracja międzypokoleniowa. Zna problemy seniorów po chorobach nowotworowych. Zależy jej na rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych osób z dysfunkcjami narządów ruchu oraz na stworzeniu warunków do aktywności społecznej osób po przejściu choroby nowotworowej. Chciałaby zastosować w Rybniku rozwiązania ww. problemów stosowane w innych krajach.

 • Eugeniusz Zimończyk

Jest Prezesem Klubu Emerytów i Rencistów „Silesia” od siedmiu lat. Bardzo dobry organizator, skuteczny w zdobywaniu środków na działalność Klubu. Współpracuje z seniorami z Karwiny (miasto partnerskie Rybnika) oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Zna potrzeby środowiska, w którym mieszka, szczególnie dzielnicy Paruszowiec – Piaski. Jako jedyny z kandydatów sprawdził się jako radny senior w poprzedniej kadencji Rybnickiej Rady Seniorów. 

 • Grażyna Kowalska

Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i zna problemy związane z zapewnieniem aktywności seniorów na terenie Rybnika. Interesuje się wszelką aktywnością seniorów jako sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się. Uważa,  że uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz umiejętność korzystania z urządzeń elektronicznych, obsługa komputera i smartfona, to powinna być codzienność - niezależnie od wieku - również seniorów.

 • Zbigniew Kalwar

Przez 15 lat pracował jako kierownik działu, a następnie jako dyrektor domu kultury, gdzie zajmował się również aktywizacją kulturalną seniorów. Praca ta wymagała od niego znajomości potrzeb kulturalnych mieszkańców Rybnika. Następnie przez 27 lat pracował w Sądzie Rejonowym w Rybniku jako kurator zawodowy do spraw dorosłych. Do zakresu jego pracy należała także pomoc osobom starszym, pokrzywdzonym przestępstwem. Czynnie uprawia sport, bierze udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie Rybnika.                           

 • Zdzisław Drążewski

Działa w Stowarzyszeniu Samorządowy Ruch Demokratyczny od początku jego istnienia, tj. od 2016 r. Pełni w nim funkcję członka zarządu. Angażuje się w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach na rzecz osób starszych, potrzebujących oraz bezdomnych. Przez ok. 20 lat działał w Radzie Dzielnicy Maroko-Nowiny, gdzie prowadził Klub Seniora. Jest osobą bardzo dobrze zorganizowaną, otwartą i łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi.

Przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób starszych
wybrani zostaną na spotkaniu wyborczym, które odbędzie się  
7 grudnia br. w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika
w godzinach od 12.00 do 14.00.

Wybory są bezpośrednie i tajne. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Rybnika, która ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu. Osoby chcące głosować proszone są o przybycie na miejsce spotkania wraz z dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Przy wejściu na salę każda osoba uprawniona do głosowania poproszona  zostanie o podpisanie się na liście obecności – następnie otrzyma kartę do głosowania. Wybranych zostanie 9 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.

Informacja o wynikach przeprowadzonych wyborów zostanie podana do publicznej wiadomości do 14 grudnia br.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: