Rybnik.pl
Rewitalizacja

Rybnik z Lokalnym Programem Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika to dokument strategiczny służący planowaniu, koordynowaniu i integrowaniu projektów z zakresu rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika to dokument strategiczny służący planowaniu, koordynowaniu i integrowaniu projektów z zakresu rewitalizacji.

Program ma na celu wskazywanie kierunków działań podejmowanych na obszarach miasta dotkniętych problemami natury społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Realizacja planów określonych w Programie skutkować ma budowaniem wysokiej jakości życia w Mieście, dopasowaniem usług publicznych do potrzeb, a także tworzeniem nowoczesnej gospodarki. Jednym z istotnych założeń dokumentu jest również kontynuowanie działań władz samorządowych w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, prowadzonych dotychczas w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2007-2013.

Dokument wpisuje się w założenia krajowej i regionalnej polityki rozwoju oraz jest zgodny z lokalną polityką rozwoju określoną w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 i innych dokumentach planistycznych Miasta, w tym m.in. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika 2023+, Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+, Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+.

Program Rewitalizacji jest wdrażany na obszarze rewitalizacji, czyli na obszarze cechującym się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Obszar rewitalizacji określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku obejmuje fragmenty dzielnic Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski i Śródmieście. 

Program uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Ministerstwa Rozwoju i z dniem 22 grudnia 2017 r. został wpisany do wykazu Programów Rewitalizacji (poz. nr 82) prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego - ZOBACZ WYKAZ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Udostępnij: