ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube

  
Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (18 i 25 maja 2017 r.).
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.   
 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.   
 6. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (dotacja konserwatorska dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku).   
 7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46).   
 8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47).   
 9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48).   
 10. Zbycie nieruchomości.   
 11. Zamiana nieruchomości.   
 12. Ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości.   
 13. Wydzierżawienie nieruchomości.   
 14. Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.   
 15. Utworzenie Miejskiego Żłobka w Rybniku.   
 16. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
 17. Nadanie statutów szkołom podstawowym.   
 18. Założenie Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku.  
 19. Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (data wejścia w życie 1.08.2017 r.).   
 20. Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (data wejścia w życie 1.09.2017 r.).   
 21. Nadanie nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich).   
 22. Nadanie statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.   
 23. Zatwierdzenie wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o.o.   
 24. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Hydroinstal).   
 25. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.   
 26. Zakończenie sesji.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności