Rybnik.pl
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 24 maja, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 kwietnia 2018 r.
3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2017 rok.
5.    Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2017 rok.
6.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
7.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
8.    Udzielenie przez Miasto Rybnik poręczenia Spółdzielni Socjalnej Szkrabkowo.
9.    Nadanie obiektowi miniżużlowemu w Rybniku imienia Andrzeja Skulskiego.
10.    Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rybnika.
11.    Ustalenie zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12.    Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
13.    Wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Karola i Antoniego Szafranków.
14.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39).
15.    Zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy (ul. Handlowa).
16.    Zaliczenie do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa).
17.    Zaliczenie do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa).
18.    Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
19.    Zakończenie sesji.

Udostępnij: