Rybnik.pl
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W środę, 27 czerwca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 maja 2018 r.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
    5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    6.    Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.
    7.    Zmiana uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny.
    8.    Zmiana uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny.
    9.    Zmiana uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
    10.    Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
    11.    Nabycie nieruchomości.
    12.    Wydzierżawienie nieruchomości.
    13.    Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego nr VII położonego przy ul. Kościelnej 7.
    14.    Zmiana uchwały nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.

    15.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1).
    16.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2).
    17.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39).
    18.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44).
    19.    Uchylenie uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
    20.    Nadanie statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
    21.    Utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rybniku, nadanie jej statutu oraz włączenie w strukturę organizacyjną Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku.
    22.    Udzielanie i rozmiar zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
    23.    Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
    24.    Zmiana uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
    25.    Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku uchwalonego na mocy uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r.
    26.    Nadanie obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja”.
    27.    Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika.
    28.    Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
    29.    Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    30.    Przekazanie do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
    31.    Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok.
    32.    Nadanie nazw skrzyżowań typu rondo.
    33.    Zmiany uchwały nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze.
    34.    Zmiana uchwały nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
    35.    Wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”.
    36.    Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
    37.    Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    38.    Zakończenie sesji.

Udostępnij: