Rybnik.pl
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 19 kwietnia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:
    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 marca 2018 r.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
    5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    6.    Plan zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy.
    7.    Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
    8.    Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54).
    9.    Zmiana uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
    10.    Przyjęcie Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy – „Mieszkania dla rodzin”.
    11.    Zmiana uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
    12.    Likwidacja Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku.
    13.    Utworzenie Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
    14.    Nadanie statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
    15.    Powierzenie prowadzenia obsługi Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
    16.    Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
    17.    Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
    18.    Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
    19.    Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
    20.    Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku.
    21.    Regulamin Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
    22.    Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego.
    23.    Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego.
    24.    Powołanie Komisji Statutowej.
    25.    Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    26.    Zakończenie sesji.

Udostępnij: