Rybnik.pl
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 8 listopada, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się ostatnia sesja Rady Miasta Rybnika kadencji 2014-2018.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 października 2018 r.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
    5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    6.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40).
    7.    Nadanie nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”.
    8.    Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
    9.    Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
    10.    Uchwalenie Regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
    11.    Uchylenie uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
    12.    Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika.
    13.    Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
    14.    Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    15.    Zakończenie sesji.

Udostępnij: