ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 30 stycznia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
4.    Wystąpienie Senatora RP Wojciecha Piechy.
5.    Wystąpienie Rybnickiej Rady Kobiet.
6.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
7.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
8.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11).
9.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4).
10.    Powołanie członków Rady Muzeum.
11.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami Miasta Żory, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta Rybnika.
12.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami Gminy Lyski, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta Rybnika.
13.    Zamiar likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
14.    Zamiar likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku.
15.    Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
16.    Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2020.
17.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory, w zakresie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika.
18.    Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnych.
19.    Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
20.    Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rybnika na lata 2020 – 2022.
21.    Przystąpienie Miasta Rybnik do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.
22.    Nadanie statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
23.    Nadanie statutu Domowi Dziecka w Rybniku.
24.    Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
25.    Powierzenie prowadzenia obsługi Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w Rybniku Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
26.    Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
27.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rydułtowy dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy części drogi publicznej w km 0+000 ÷ km 0+450 położonej w granicach terytorialnych Miasta Rydułtowy, w ramach wykonywanej przez Miasto Rybnik inwestycji pn. „Przebudowa odcinka ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnika”.
28.    Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy.
29.    Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
30.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Rybnika w 2019 roku.
31.    Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2020.
32.    Wolne głosy i oświadczenia radnych.
33.    Zakończenie sesji.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności