Rybnik.pl
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 14 grudnia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 listopada 2017 r.
3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
5.    Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6.    Budżet Miasta Rybnika na 2018 rok.
7.    Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
8.    Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
9.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30).
10.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32).
11.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33).
12.    Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku.
13.    Upoważnienie Zastępcy Dyrektora Pomocy Społecznej w Rybniku.
14.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy.
15.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy.
16.    Przyjęcie "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok".
17.    Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.
18.    Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
19.    Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
20.    Ustalenie opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt.
21.    Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
22.    Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
23.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
24.    Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2018-2022.
25.    Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego za 2016 rok.
26.    Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z siedzibą w Warszawie.
27.    Zmiana w skład osobowych Komisji Rady Miasta.
28.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
29.    Zakończenie sesji.

Udostępnij: