Rybnik.pl
Kopalnia

Stanowisko w sprawie kopalni

Na ostatniej sesji rybniccy radni z inicjatywy prezydenta podjęli uchwałę, w której wyrazili swój sprzeciw wobec planów eksploatacji złoża „Paruszowiec”. Swoje stanowisko w sprawie prezydent Rybnika przedstawił także w piśmie stanowiącym odpowiedź na list otwarty mieszkańców.

Podjęta na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika i poparta głosami 14 radnych uchwała dotyczy wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego "Paruszowiec" i zrealizowaniu projektu inwestycyjnego pod nazwą Bapro Energy Complex przez Bapro Sp. z o.o.

Uchwała została podjęta po analizie możliwych wpływów eksploatacji górniczej na Miasto i jego tereny oraz z uwagi na fakt, że swoje obawy i sprzeciw wobec tej inwestycji wyrazili mieszkańcy.

Sprzeciw ten wyrażony został m.in. w liście otwartym do Prezydenta Miasta Rybnika, w którym swój niepokój wyrazili mieszkańcy dzielnic: Paruszowiec-Piaski, Północ, Wielopole, Kamień, Golejów i Rybnicka Kuźnia. Treść listu poniżej: 

 

W odpowiedzi na list prezydent Rybnika wyraził poparcie dla protestujących rybniczan, podkreślając jednocześnie, że złoże, które stało się przedmiotem gorącej dyskusji w mieście, jest własnością Skarbu Państwa, co oznacza, że to Minister Środowiska wyda ostateczną decyzję o tym, czy powinno ono być wydobywane.  Prezydent wskazuje też inicjatywy, które podjął, aby wesprzeć działania mieszkańców. Mowa przede wszystkim o pismach wystosowanych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Głównego Instytutu Górnictwa, Polskiej Grupy Górniczej oraz zleconej przez miasto analizie przygotowanego przez spółkę Bapro raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia. Prezydent Rybnika zachęca także mieszkańców do zgłaszania uwag do tego raportu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Z treścią odpowiedzi na list otwarty można zapoznać się poniżej. 

Załączniki, o których mowa w odpowiedzi prezydenta do mieszkańców:

Udostępnij: