Rybnik
Komunikaty

Strategia „Rybnik 2030”

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030” do 19 lutego br. można składać uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego projektu.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030” opracowany zostanie przez zespół zadaniowy powołany przez prezydenta miasta , którego pracę wspierać będą eksperci zewnętrzni. Co ważne, w opracowaniu projektu strategii bardzo istotny będzie udział rybniczan. Dokument opracowywany będzie więc z udziałem mieszkańców, partnerów społecznych, gospodarczych czy naukowo-eksperckich.


To wstępny etap prac nad strategią miasta, w którym zbieramy istotne dane do diagnozy strategicznej, identyfikowane są kluczowe wyzwania oraz proponowane są kierunki rozwoju miasta. W ten proces mogą włączyć się mieszkańcy i inni zainteresowani. Zapraszamy do składania uwag, które mogą dotyczyć np. propozycji co do zakresu tematycznego powstającej strategii, sposobu jej wdrażania oraz wszelkich innych istotnych dla tematu kwestii. Planujemy, że w tym roku będą jeszcze kolejne konsultacje dotyczące strategii na kolejnych etapach jej opracowywania, w tym oczywiście konsultacje gotowego projektu dokumentu. Na razie podajemy do publicznej wiadomości wszystkie dokumenty związane z opracowaniem strategii - wyjaśnia Alina Rożek, Naczelnik Wydziału Analiz.

Strategia rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030” będzie określać cele strategiczne i kierunki rozwoju Rybnika w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym w perspektywie do 2030 roku. Zawierać będzie również m.in.:

  • wnioski z diagnozy strategicznej;
  • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
  • obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zostaną zidentyfikowane;
  • system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych.

Miasto przystępuje do opracowania Strategii rozwoju miasta „Rybnik 2030" zgodnie z trybem i harmonogramem określonym w uchwale Rady Miasta Rybnika nr 515/XXX/2020 z 17 grudnia 2020 r.

Zakres strategii rozwoju gminy został określony w art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (pdf, 660 KB).

Dokumenty dotyczące opracowania Strategii „Rybnik 2030" zostały zamieszczone poniżej. Z dokumentami można zapoznać się również w Wydziale Analiz Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 255, tel. 32 43 92 255, e-mail: analizy@um.rybnik.pl).

Zainteresowani mogą składać wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące opracowywanego projektu Strategii „Rybnik 2030” do 19 lutego br.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Analiz, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Analiz Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 255,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: analizy@um.rybnik.pl.

Uwagi i wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę podmiotu, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi. Zachęcamy do składania uwag i wniosków drogą elektroniczną. Uwagi złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku pytań dotyczących Strategii "Rybnik 2030", w tym również dotyczących konsultacji, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Analiz Urzędu Miasta Rybnika – tel. 32 43 92 255, e-mail: analizy@remove-this.um.rybnik.pl.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200). Kontakt do Inspektora danych osobowych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.

Dokumenty w sprawie:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: