ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rada Miasta

Styczniowa sesja Rady Miasta

W czwartek, 26 stycznia o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na kanale RADNI TV.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022.
 4. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rok.
 6. Zmiana uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 7. Statut Dzielnicy Golejów - projekt uchwały złożony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej „Forum Rad Dzielnic”.
 8. Określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
 9. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta.
 10. Regulamin korzystania ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym Rajzapunkt w Rybniku Zamysłowie.
 11. Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego Grzybówka w Rybniku Golejowie.
 12. Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach.
 13. Regulamin użytkowania Parku Rowerowego Wiśniowiec w Rybniku.
 14. Zmiana Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.
 15. Zmiana uchwały nr 500/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 16. Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II.
 17. Zmiana uchwały nr 1016/LVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023.
 18. Zmiana obszaru i granic Aglomeracji Rybnik.
 19. Zmiana uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
 20. Zmiana uchwały nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Zmiana uchwały nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 22. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 23. Przyjęcie Programu Osłonowego „Zaopiekowany Senior” na rok 2023 w Mieście Rybnik.
 24. Zmiana uchwały nr 529/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt. „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2021–2022”.
 25. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 26. Zakończenie sesji.

Transmisja rozpocznie się w czwartek, 26.01. br. o godz. 16.00:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności