ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Komunikaty

Szukamy Dyrektora Centrum Inwestycji

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił nabór na Dyrektora Centrum Inwestycji w Urzędzie Miasta Rybnika.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rybnika do zadań Centrum Inwestycji należy: zarządzanie inwestycjami tj. prowadzenie spraw  związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji i remontów dróg, obiektów infrastruktury technicznej i społecznej oraz spraw związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Zobacz:  Szczegółowy zakres działania Centrum Inwestycji [rtf - 99 KB]

Dokumenty aplikacyjne na stanowiska Dyrektora Centrum Inwestycji
można składać do 20 maja br.

Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, architektura, transport, ochrona środowiska, energetyka, inżynieria miejska, inżynieria środowiska;
 • 5-letni staż pracy;
 • ponad 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru nad wykonawstwem budowlanym lub samodzielnego projektowania architektoniczno – budowlanego lub co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to między innymi:

 • planowanie zadań (w tym również planowanie budżetu);
 • przygotowanie oraz koordynowanie zadań;
 • nadzorowanie postępu prac;
 • nadzór nad rozliczaniem realizowanych i zakończonych zadań;
 • koordynacja pracy podległych pracowników.

Szczegóły w:
Biuletynie Informacji Publicznej

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności