Smog

Szukamy firm wykonawczych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór firm wykonawczych w ramach projektu pn. „Łączymy z energią”.

Projekt dotyczy montażu instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, a współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania: Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych kotłów na pelet, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz montażu pompy ciepła na cele c.w.u. .

Wykonawcą instalacji OZE w ramach w ramach projektu – “Łączymy z energią“ – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego może być każdy podmiot spełniający poniższe wymagania:

  • Prowadzenie działalność gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:
  • Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 mikroinstalacji OZE w ramach jednego lub wielu zadań.
  • Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych:
  • Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające zatrudnienie lub dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP (dla instalacji fotowoltaicznej).
  • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:
  • Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające posiadanie polisy OC na kwotę minimum 200 000 zł obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wpis na listę uprawnionych Wykonawców instalacji PV w ramach Projektu i posiadanie jej przez cały okres realizacji inwestycji, co będzie podlegało bieżącej weryfikacji.
  • Dysponuje urządzeniami zgodnymi z wymaganiami projektu:
  • Wykonawca ubiegając się o wpis na listę uprawnionych Wykonawców musi przedstawić karty katalogowe urządzeń składających się na przewidziane w ramach projektu instalacje OZE. Urządzenia o których mowa muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie.

Zobacz:
 
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania

Udostępnij:


Wszystkie aktualności