ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rewitalizacja

Unijne pieniądze na projekty rewitalizacyjne

Kolejne dwa projekty z naszego miasta uzyskały wysokie dofinansowania i będą realizowane w 2020 r. W sumie to przeszło 8,5 mln zł środków pochodzących z UE i z budżetu państwa.

Unijne dofinansowanie przyznane miastu przez Zarząd Województwa Śląskiego to środki na rewitalizację w ramach poddziałania 10.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy dofinansowany projekt to inwestycja Miasta Rybnika, która będzie realizowana na Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomu. Projekt ten będzie ostatnim etapem, zamykającym proces rewitalizacji infrastrukturalnej tego ważnego rybnickiego zabytku i jego otoczenia.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie na nieużytkowanym obecnie terenie byłej kopalni o powierzchni 1.12 ha, miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dedykowanego głównie mieszkańcom osiedla przy ul. Morcinka, będącego kluczowym obszarem rewitalizacji w dzielnicy Niewiadom. W projekcie przewidziano stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o charakterze przestrzeni publicznej (na podobnej zasadzie jak park przy kampusie).

W ramach planowanego zagospodarowania można wyróżnić przestrzennie 5 stref:

  • „Plac pary” – utwardzony placyk o nieregularnej formie, w rejonie budynku szybu „Głowacki”, gdzie przewiduje się jako atrakcję dla dzieci, wytwarzanie sztucznej mgły/pary poprzez wytwornicę dymu
  • Plac zabaw - nawiązujący formą do industrialnego charakteru miejsca, mieszczący urządzenia zabawowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • „Ogród doświadczeń” – mieszczący urządzenia zabawowe o charakterze naukowo-doświadczalnym
  • Łąka rekreacyjna – teren porośnięty trawą, z elementami małej architektury jak stoliki, leżaki, przewidziany jako miejsce wypoczynku, pikników. Ponadto przewidziano nawierzchnie utwardzone stanowiące dojścia i dojazdy (rowerami) do poszczególnych elementów
  • Wiata/pergola – zamykająca kompozycyjnie wnętrze urbanistyczne i funkcjonująca jako częściowo zadaszone miejsce wypoczynku

Strefy powiązane będą ciągami pieszymi – alejkami – prowadzonymi swobodnie, ukształtowanymi z płyt formatu 80x80cm w nieregularnym układzie.

Obszar będący przedmiotem inwestycji będzie według założeń ogólnodostępny, przystosowany zarówno do indywidualnego korzystania, jak również do organizacji eventów integrujących lokalną społeczność. Ponadto sąsiadujący z budynkiem byłej sprężarkowni teren rekreacyjno-wypoczynkowy będzie stanowił element umożliwiający rozszerzenie rodzajów działań planowanych w ramach tworzonego obecnie mulifunkcjonalnego miejsca, mającego na celu rozwiązywanie problemów społecznych dzielnicy.

Realizację projektu zaplanowano w 2020 r.

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 6 634 703,65 zł, zaś dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa 5 648 608,49 zł.

***

Drugi dofinansowany projekt to wspólny projekt Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja oraz Miasta Rybnik pn. ”Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni „Donnersmarck” przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja przestrzeni publicznych znajdujących się na osiedlu przy ul. 1 Maja. Inwestycja jest elementem rewitalizacji infrastrukturalnej osiedla, stanowiącej uzupełnienie działań "miękkich" realizowanych od kilku lat ze społecznością zamieszkującą ten obszar.

W ramach inwestycji zaplanowano:

  • wykonanie utwardzeń terenu (kostka betonowa, geokrata, betonowe płyty ażurowe) kształtujących ciągi piesze i place pomiędzy budynkami
  • wykonanie 2 placów zabaw (nr 1 i 2) o bezpiecznej, amortyzującej nawierzchni syntetycznej wraz z urządzeniami (huśtawki, kiwaki, równoważnie, słupki do slalomu, miniboisko z piłkochwytami, stoły do gry w szachy)
  • wykonanie wybiegu dla psów wraz z urządzeniami (płotki duże i małe, przeskok pojedynczy, pochylnia prosta, równoważnia duża, tor z rurek, słupki do slalomu)
  • wykonanie nowych i uporządkowanie istniejących terenów zielonych (m.in. nasadzenia drzew, w tym drzew w donicach, rabaty kwiatowe, zakładanie trawników, uzupełnienia żywopłotów)
  • wykonanie elementów małej architektury (kosze na śmieci, kosze na psie odchody, latarnie, girlandy, zestawy piknikowe ławki + stół, zestawy piknikowe stolik + krzesła, ławki, ławki rekreacyjne, donice do nasadzeń, leżaki drewniane, pergole drewniane, wiaty śmietnikowe).

Realizację projektu zaplanowano w latach 2020-2021 r.

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 3 086 555,77 zł, zaś dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa 2 918 205,99 zł.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności