ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

W systemie czy poza nim?

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zachęcamy do zapoznają się z informacją na temat możliwości korzystania bądź nie, z miejskiego sytemu gospodarowania odpadami.

Miasto Rybnik przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne. Zamówienie będzie obejmowało okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

W przypadku gdy nieruchomość jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami lub aktualnie znajduje się poza systemem gminnym (ma zawartą indywidualna umowę na odbiór odpadów) i właściciel nieruchomości nie chce dokonywać żadnych zmian w tym zakresie to nie ma obowiązku składania żadnych oświadczeń.

Jeżeli natomiast od 2025 r. właściciel nieruchomości chce zmienić sposób odbioru odpadów komunalnych wówczas musi postąpić zgodnie z poniższymi informacjami.  

Jak wyłączyć się z systemu?

Aby wyłączyć się z gminnego systemu odbierania odpadów i samodzielnie zdecydować o wyborze firmy odbierającej odpady komunalne, trzeba złożyć oświadczenie (o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Rybnik). Należy przy tym zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii:

 • Oświadczenie musi być podpisane przez właściciela nieruchomości,
 • Oświadczenie należy złożyć w terminie do 20 czerwca 2024 r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Rybnika),
 • do oświadczenia, należy dołączyć kopię umowy zawartej z firmą odbierającą odpady,
 • indywidualna umowa powinna zapewnić odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych tj. odpady zmieszane, metal i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz bioodpady.

Jak przystąpić do miejskiego systemu ?

Aby włączyć się do gminnego systemu odbierania odpadów, trzeba złożyć odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Rybnik. Należy przy tym zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii:

 • Oświadczenie musi być podpisane przez właściciela nieruchomości,
 • Oświadczenie należy złożyć w terminie do 20 czerwca 2024 r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Rybnika),

UWAGA! Złożonych oświadczeń nie można odwołać do końca trwania umowy zawartej przez Miasto na odbiór, transport odpadów komunalnych, tj. do 31 grudnia 2025 r.

Wzór oświadczenia do pobrania:

 Jak dostarczyć dokumenty?

Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

 • pocztą na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
 • osobiście złożyć w Urzędzie Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2 lub ul. Rzecznej 8,
  można również skorzystać z całodobowego wrzutomatu, ustawionego przed wejściem do budynku UM od strony ul. Miejskiej
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności