ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Niepełnosprawni

Wsparcie w dostępie do rehabilitacji

Zachęcamy do zapoznania się z treścią "Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022".

Realizacja działań zaplanowanych w programie służyć ma rozszerzeniu dostępu do rehabilitacji ruchowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, która wpłynie na poprawę ich stanu psychofizycznego oraz zwiększenie szans na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

Beneficjentami programu są osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • ukończyły 18 rok życia,
  • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne (w przypadku braku symbolu niepełnosprawności w orzeczeniu, rodzaj niepełnosprawności powinien zostać potwierdzony w zaświadczeniu lekarskim):
    - z orzeczoną dysfunkcją narządu ruchu (symbol w orzeczeniu 05-R) lub schorzeniami neurologicznymi (symbol w orzeczeniu 10-N) potwierdzonymi w treści ww. orzeczenia lub
    - są kobietami po zakończonym procesie leczenia choroby nowotworowej piersi (symbol w orzeczeniu 11-I) potwierdzonym w przedstawionym zaświadczeniu lekarskim,
  • miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • złożą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku wypełniony formularz wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Programie wraz z załącznikami: kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia zezwalającym na uczestnictwo w programie.

Beneficjenci programu będą uczestniczyć m.in. w indywidualnie zaplanowanych seriach leczniczych trwających 2 tygodnie (10 dni zabiegowych) w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu wraz z drukami wniosku i zaświadczenia lekarskiego są dostępne:

  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój 4 i 23; tel. 32 43 99 304 i 32 43 99 323)
  • na stronie internetowej www.pomocspoleczna.rybnik.pl  w zakładce Program wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022  - zobacz zczegóły programu

Program został przyjety Uchwałą nr 169/XII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2019 r.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności