Rybnik.pl
Dzielnice

Wybory do Rad Dzielnic - kadencja 2019-2023

W marcu i kwietniu br. kończą się 4-letnie kadencje 27 rybnickich Rad Dzielnic. Dlatego od 18 marca do 29 kwietnia w poszczególnych dzielnicach odbywać się będą wybory nowych członków rad.

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów:

  • Wyborów do Rady dokonuje się na zebraniu wyborczym mieszkańców Dzielnicy, a zarządza je Rada Miasta, określając równocześnie termin i miejsce zabrania.
  • Zebraniu wyborczemu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Miasta albo radny wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta. Wybory są tajne i bezpośrednie.
  • Mieszkańcy obecni na zebraniu wpisują się na listę obecności podając imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.
  • Prawo wybierania Rady (czynne prawo wyborcze) przysługuje osobom zamieszkałym stale na terytorium Dzielnicy.
  • W skład Rady może być wybrany (bierne prawo wyborcze) każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze.
  • Prawo zgłaszania kandydatów do Rady posiada każdy komu przysługuje czynne prawo wyborcze, obecny na zebraniu. Kandydat powinien wyrazić zgodę na wybór i może dokonać prezentacji swojej osoby. W przypadku nieobecności na zebraniu kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie.
  • Mandaty członków rady uzyskują osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Dla prawomocności wyborów konieczna jest obecność na zebraniu wyborców posiadających czynne prawo wyborcze w ilości co najmniej 2-krotnej liczby osób wybieranych do Rady tj. min. 30 osób, dz. Maroko-Nowiny min. 42 osoby.
  • W przypadku braku quorum potrzebnego dla prawomocności wyborczego zebrania mieszkańców Przewodniczący Rady Miasta określa termin następnego zebrania wyborczego. Ponowne zebranie wyborcze musi być również wyznaczone przez Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku zgłoszenia liczby kandydatów równej lub mniejszej niż wymagany skład Rady.

Kadencja Rady trwa 4 lata i liczy się od dnia wyborów.

=> Szczegóły w BIP <=
=> Harmonogram wyborów <=

Udostępnij: