Rybnik.pl

Wybory do Rybnickiej Rady Kobiet

Do 31 października można zgłaszać kandydatki do Rybnickiej Rady Kobiet. Tworzyć będzie ją 13 Pań, których zadaniem będzie doradzanie prezydentowi miasta oraz inicjowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców w życiu miasta.

Rybnicką Radę Kobiet tworzyć będzie:

  • 7 przedstawicielek zgłoszonych indywidualnie lub przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz kobiet,
  • 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
  • 3 osoby wskazane przez Stowarzyszenie Śląskie Perły – inicjatora powstania Rady.

Kandydatki do Rady Kobiet będą wybierane spośród kobiet, które są mieszkankami Rybnika lub są związane pracą zawodową czy też działaniami na rzecz miasta i mają ukończone 16 lat w dniu zgłoszenia do Rady.

Zgłoszenia kandydatek mogą być dokonywane indywidualnie lub przez organizacje pozarządowei inne podmioty działające na rzecz kobiet. Kandydatura zgłaszana indywidualnie musi być poparta 2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub osoby fizyczne.

Zgłoszenie zawierające opis kandydatki należy przesłać do 31 października br. na adres Urzędu Miasta Rybnika: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub złożyć w kancelarii Urzędu.

Weryfikacji kandydatek dokona 5-osobowa komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika. Informacja o decyzji komisji zostanie podana do 8 listopada br.

Rybnicka Rada Kobiet powołana została zarządzeniem nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnikaz 5 października br.Zadaniem Rady będzie m.in. diagnozowanie potrzeb kobiet i rodzin w mieście oraz podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianego równouprawnienia. Rada będzie współpracować z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku oraz innymi radami (m.in. młodzieżową i seniorów).

Kadencja Rady potrwa 4 lata. Członkowie będą pełnić swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Rada będzie obradować na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady co najmniej raz na dwa miesiące.

Udostępnij: