Rybnik.pl

Złóż wniosek o wykup mieszkania

Zachęcamy najemców zasobu komunalnego, którym przysługuje prawo pierwokupu mieszkania z bonifikatą, do składania wniosków o wykup zajmowanego lokalu. W kolejnych latach planowana jest stopniowa obniżka bonifikaty.

Mieszkanie komunalne można wykupić w wielu miastach w Polsce, w zależności od decyzji gminy. Najemcy lokalu przysługuje prawo skorzystania z pierwokupu – warunki określa Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

Prawo pierwokupu, to prawo określonej osoby do zakupu lokalu w pierwszej kolejności  w przypadku, gdy gmina ma zamiar go sprzedać. W takiej sytuacji dochodzi do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 

Rada Miasta Rybnika Uchwałą nr 639/XLII/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. wprowadziła możliwość wykupu lokalu na atrakcyjnych warunkach, wprowadzając bonifikaty czyli obniżki ceny od ustalonej wartości. 

Rybnik kontynuuje prowadzoną politykę bezprzetargowej sprzedaży lokali z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców. Bonifikaty będą jednak stopniowo ulegały zmniejszeniu – w zależności od daty złożenia wniosku o wykup. W 2020 roku będą obowiązywały stawki ustalone przez Radę Miasta Rybnika w 2017 roku. Najemcy, którzy  zdecydują się na wykup lokalu dopiero w 2021 roku muszą liczyć się z uzyskaniem niższej bonifikaty – tłumaczy Irena Żylak, Naczelnik Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika. 

Wnioski o wykup mieszkania z zasobu komunalnego mogą składać najemcy posiadający umowę najmu lokalu komunalnego, którzy mają uregulowane stosunki majątkowe  w zakresie praw do lokalu, a lokal znajduje się w budynku wyznaczonym do sprzedaży. Do sprzedaży planowane są lokale gminne znajdujące się w budynkach, których właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa.

Wnioski o wykup można składać w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach pracy urzędu. Wymagane formalności wynikają z zapisów ustawy i nie są zbyt skomplikowane. 

Wszelkie informacje na temat wykupu oraz proponowanych zmian można uzyskać w Wydziale Spraw Mieszkaniowych pod numerami tel.: 32 43 92 246 lub 32 43 92 245. 

Należy podkreślić, że najemcy lokali komunalnych mogą uzyskać bonifikatę przy wykupie mieszkań na własność, jednak ustawodawca ustalił 5-letni termin, w którym mieszkania komunalnego nie można sprzedać bez obowiązku zapłaty gminie wartości udzielonej bonifikaty. 

W Rybniku 2019 roku sprzedano 151 mieszkań będących własnością gminy  na rzecz ich najemców, a plan sprzedaży na 2020 rok również przewiduje sprzedaż 150 lokali. Środki uzyskane ze sprzedaży zasilają bezpośrednio budżet Miasta Rybnika, a tym samym finansują część wydatków gminy zaplanowanych na rok bieżący. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały Rady Miasta Rybnika z 24 października 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 – 2023.

Udostępnij: