ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Akcja Zima

AKCJA ZIMA w Rybniku

Przeszło 473 kilometry dróg różnych kategorii odśnieżają Rybnickie Służby Komunalne w ramach Akcji Zima. W tym sezonie, do zimowego utrzymywania dróg mogą korzystać z zasobów ok. 400 ton piasku oraz ok. 2800 ton soli drogowej. Wyznaczonych jest 11 tras zimowego utrzymania dróg.

Akcja zimowa na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.

Wszelkie problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg zgłaszać można do RSK,
pod całodobowym  nr tel.: 32 432 95 60.

Łączna długość dróg w Rybniku, na których prowadzona jest akcja odśnieżania:

 • krajowe - 17,5 km
 • wojewódzkie - 37,4 km
 • powiatowe - 102,5 km
 • gminne - 315,9 km

Telefony dyżurne „Akcji Zima":

 • Rybnickie Służby Komunalne:
  • (32) 432 95 60
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  • (32) 422 10 00
 • Straż Miejska Rybnik:
  • (32) 422 72 54
  • 986

Telefony dyżurne innych podmiotów:

 • Straż Pożarna - (32) 422 03 11, 998
 • Zakłady Gazownicze - (32) 422 34 19
 • Zakład Energetyki Cieplnej - (32) 422 46 45
 • Wodociągi Rybnik - (32) 422 36 81
 • Zarząd Zieleni Miejskiej - (32) 424 88 38
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  - (32) 755 88 11 - czynny po godzinach pracy ZGM oraz całą dobę w dni wolne od pracy (w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dla całego administrowanego zasobu)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zgłaszanie awarii w godzinach pracy ZGM:

 • (32) 422 17 69 - dla terenu administrowanego przez AZB NR1 z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kościuszki 17
 • (32) 441 45 71 - dla terenu administrowanego przez AZB NR2 z siedzibą w dzielnicy Boguszowice Osiedle, przy ul. Patriotów 90

W zakresie zabezpieczenia materiałowego oraz sprzętowego ZGM zabezpieczony jest w: 2 tony soli drogowej, 5 ton piasku, dwie odśnieżarki spalinowe, łopaty śniegowe do prac ręcznych. Na osiedlach administrowanych przez ZGM rozstawionych jest 50 sztuk skrzyń wypełnionych mieszanką piasku i soli do posypywania chodników i dojść do administrowanych budynków, ZGM ma zawartą umowę z podmiotem zewnętrznym na odśnieżanie pojazdem z pługiem dojazdów i terenów wokół administrowanych budynków.

Rybnickie Służby Komunalne - roboty przygotowawcze i zapasy materiałowe:

 • rozwiezienie skrzyń z piaskiem i ich ustawienie
 • rozwiezienie i ustawienie płotków przeciwśnieżnych
 • wyposażenie pracowników w odzież ochronną zimową, sprzęt i narzędzia

Zapasy materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych:

 • sól drogowa - około 2800 ton
 • piasek - około 400 ton

W sytuacji klęski żywiołowej lub zdarzeń nadzwyczajnych: wsparcia udziela PCZK oraz doraźnie zbiera się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.
 


ODŚNIEŻANIE DRÓG W RYBNIKU:

 • Drogi główne – czyli wjazdowe i wyjazdowe z miasta oraz wszystkie drogi, po których porusza się komunikacja miejska utrzymywane są przez sprzęt RSK. Wyjazd do odśnieżania na te drogi odbywa się bezpośrednio po wystąpieniu opadów, a pługo-piaskarki pozostają na swoich trasach, aż do ustąpienia opadów i do uzyskania pełnej przejezdności tych dróg. Do utrzymania dróg używana jest sól drogowa, a drogi te utrzymywane są na czarno, według II i III standardu utrzymania zimowego, co oznacza iż jezdnia jest odśnieżona i posypana na całej szerokości drogi. Dopuszczalne są natomiast odstępstwa od tych standardów informujące, że po ustaniu opadów śnieg i błoto pośniegowe mogą zalegać na drodze od 4 – 6 godzin.
   
 • Drogami bocznymi, dojazdowymi w każdej dzielnicy oraz chodnikami zajmują się podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze podyktowanej przepisamizamówień publicznych. Drogi te są utrzymywane według IV kategorii odśnieżania co oznacza, iż drogi utrzymywane są na biało, a miejsca gdzie ruch mógłby być utrudniony (tj. podjazdy, łuki) posypywane są piaskiem lub solą przez sprzęt RSK. W IV standardzie utrzymania dróg jezdnia odśnieżona jest na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalnym odstępstwem od tego standardu, po ustaniu opadów śniegu jest występowanie śniegu i błota pośniegowego przez 8 godz., występowanie zasp przez 8 godz., występowanie dopuszczalnych przerw w komunikacji do 8 godz.
   
 • Część chodników w mieście jest odśnieżana i posypywana również ręcznie przez pracowników RSK. Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymywania chodników bezpośrednio  przylegających do posesji ciąży na właścicielu tej posesji.
Udostępnij: