ScrollTop-ico

Budżet obywatelski 2018

Budżet obywatelski – wyniki głosowania

Na podstawie wyników głosowania oraz przeprowadzonych konsultacji, w 2018 roku zostanie zrealizowanych 49 projektów lokalnych oraz 1 ogólnomiejski. Wśród projektów ogólnomiejskich największą liczbę głosów (4019) zdobył wart milion złotych pomysł Rozbudowy Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim.

Budżet obywatelski – głosowanie na projekty!

Do 22 września br. wybieramy projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Wybieramy projekty

Od 18 do 22 września br. mieszkańcy Rybnika będą wybierali projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tegorocznego głosowania.

Obywatelskie pomysły na Rybnik po raz piąty

Przypominamy, że trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok. Zachęcamy do zapoznania się  z projektami oraz ich orientacyjną lokalizacją.

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem obywatelskim, do końca sierpnia br. zostanie ustalona lista projektów ogólnomiejskich i lokalnych poddanych pod głosowanie, natomiast w dniach 18-22 września br. mieszkańcy Rybnika wezmą udział w głosowaniu. 
Szczegółowe informacje, dotyczące terminu oraz miejsc głosowania zostaną podane w późniejszym terminie.

Więcej o wszystkich przesłanych pomysłach na Rybnik na stronie Oskar.rybnik.eu

Rybniczanie złożyli swoje pomysły na Rybnik

31 maja br. zakończył się nabór wniosków do piątej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok. Mieszkańcy wykazali dużą aktywność, pomysłowość i obywatelskie zaangażowanie, składając w sumie 11 projektów ogólnomiejskich oraz 69 pomysłów dzielnicowych.

Z każdej dzielnicy wpłynął co najmniej jeden wniosek. Najwięcej, bo aż 6 pomysłów lokalnych złożyli mieszkańcy Wielopola, tylko trochę „mniej aktywni” byli mieszkańcy Boguszowic Starych, Radziejowa i Zebrzydowic, składając po 5 projektów.  

Przypominamy, że w dzielnicach, w których wnioskowana kwota projektów nie przekracza puli dostępnych środków na daną dzielnicę, nie będzie głosowania na projekty lokalne - zgłoszone projekty zostaną poddane konsultacjom. Na chwilę obecną jest to szesnaście dzielnic: Golejów, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Maroko-Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Paruszowiec-Piaski, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Smolna, Wielopole, Zebrzydowice.

W tej chwili trwa ocena formalna wszystkich pomysłów, którą zatwierdza Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego, weryfikując zgłoszone projekty w oparciu o następujące kryteria:

 • wartość społeczną, rozumianą jako zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności,
 • możliwość zabezpieczenia w budżecie miasta na kolejne lata środków na pokrycie kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,
 • założenia wynikające z planów i programów dotyczących rozwoju miasta.

Wyniki weryfikacji dokonanej przez Zespół zostaną opublikowane na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu, wraz z uzasadnieniem projektów odrzuconych, w terminie do 30 sierpnia br.

Zachęcamy do zapoznania się z obywatelskimi pomysłami na Rybnik (ich listy poniżej). Niebawem więcej szczegółów o złożonych projektach.

Budżety dzielnic

lp. dzielnica l. złożonych projektów wnioskowana suma dostępna kwota dla dzielnicy
1 Boguszowice Osiedle 2 280.000,00 zł 140.000,00 zł
2 Boguszowice Stare 5 342.581,70 zł 90.000,00 zł
3 Chwałęcice 3 100.000,00 zł 40.000,00 zł
4 Chwałowice 2 160.360,00 zł 90.000,00 zł
5 Golejów 1 40.000,00 zł 40.000,00 zł
6 Gotartowice 2 135.978,00 zł 70.000,00 zł
7 Grabownia 1 40.000,00 zł 40.000,00 zł
8 Kamień 1 70.000,00 zł 70.000,00 zł
9 Kłokocin 1 40.000,00 zł 40.000,00 zł
10 Ligota-Ligocka Kuźnia 3 140.000,00 zł 70.000,00 zł
11 Maroko-Nowiny 4 193.280,00 zł 210.000,00 zł
12 Meksyk 1 40.000,00 zł 40.000,00 zł
13 Niedobczyce 1 139.118,02 zł 140.000,00 zł
14 Niewiadom 1 70.000,00 zł 70.000,00 zł
15 Ochojec 3 39.600,00 zł 40.000,00 zł
16 Orzepowice 2 135.400,00 zł 70.000,00 zł
17 Paruszowiec-Piaski 2 70.000,00 zł 70.000,00 zł
18 Popielów 4 116.454,00 zł 70.000,00 zł
19 Radziejów 5 35.000,00 zł 40.000,00 zł
20 Rybnicka Kuźnia 3 70.000,00 zł 70.000,00 zł
21 Rybnik-Północ 1 90.000,00 zł 90.000,00 zł
22 Smolna 2 87.800,00 zł 90.000,00 zł
23 Stodoły 2 79.975,00 zł 40.000,00 zł
24 Śródmieście 4 268.466,25 zł 90.000,00 zł
25 Wielopole 6 40.000,00 zł 40.000,00 zł
26 Zamysłów 2 81.400,00 zł 70.000,00 zł
27 Zebrzydowice 5 69.950,00 zł 70.000,00 zł

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

 • do 10 kwietnia - przyjęcie przez Prezydenta Miasta kwot budżetu obywatelskiego na dany rok
 • od 1 maja do 31 maja - składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok
 • od 1 czerwca do 30 sierpnia:
 • 1. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez Wydział Polityki Społecznej
 • 2. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych projektów przez wskazane wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta.
 • 3. Ustalenie listy projektów do głosowania.

wrzesień - głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów

 • do 30 listopada - ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Pobierz Grafikę

Informacje ogólne

Rozpoczynamy pierwszy etap realizacji piątej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika „Mam pomysł na Rybnik”. Od 1 do 31 maja br. mieszkańcy Rybnika będą mogli zgłaszać swoje pomysły na projekty.

W tym roku został przyjęty Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, który wprowadza zmiany w stosunku do zasad obowiązujących w latach ubiegłych.

Do najważniejszych zmian należą:  

 • umożliwienie realizacji inwestycji w zakresie obiektów małej architektury, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki); na terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, po spełnieniu określonych warunków oraz podpisaniu umowy pomiędzy Miastem Rybnik, a spółdzielnią mieszkaniową;
 • możliwość zgłaszania pomysłów przez mieszkańców Miasta Rybnika (do tej pory wnioskodawcami mogły być osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy  na terenie Rybnika);
 • możliwość głosowania na projekty lokalne bez względu na dzielnicę zamieszkania (do tej pory na projekty lokalne mogły głosować osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy zgodnie z dzielnicą zameldowania);
 • brak konieczności dołączania list osób popierających projekt (do tej pory wnioskodawca zgłaszający projekt lokalny był zobowiązany dołączyć listę 15 osób popierających projekt lokalny, natomiast w przypadku projektu ogólnomiejskiego – 30 osób);
 • brak obowiązku wpisywania nazwiska panieńskiego matki na karcie do głosowania;
 • możliwość korekty wniosków, najpóźniej na 7 dni po ogłoszeniu listy projektów.

Wnioski można składać przez cały maj:

 • listownie na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (od 4 maja br., z uwagi na dni wolne) ,
 • elektronicznie poprzez przesłanie skanu formularza wraz z załącznikami na adres e-mail:ngo@remove-this.um.rybnik.pl
Udostępnij: